รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ระดับชั้น   หลักสูตร   จำนวน 459 คน
ที่ ชื่อนักเรียน โรงเรียนเดิม หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 ด.ญ.ฟาริดา แซ่เจี้ย บ้านพานพร้าว Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
2 ด.ช.พัทธรินทร์ นาคเอี่ยม บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
3 ด.ช.นันทพงศ์ ตุ้มชู บ้านเมืองบาง Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
4 ด.ญ.ชญานิศา ถาวงกลาง บ้านศรีเชียงใหม่ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
5 ด.ญ.นวรัตน์ ไชยแสน เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
6 ด.ช.ชวกร ชัยหาทัพ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
7 ด.ญ.ชนิดาภา นิสูงเนิน อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
8 ด.ช.อดิเทพ วงษาหลง ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
9 ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา ถันชนนาง อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
10 ด.ช.ทองฑิพัฒน์ ลีเพ็ญ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
11 ด.ช.ศุภฤกษ์ ดีหมั่น อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
12 ด.ช.กฤษฎากรณ์ นุสุภะ ราชประชานุเคราะห์14 Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
13 ด.ญ.สุพิชชา ทองทุ่งโป่ง อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
14 ด.ช.ชยุตพงศ์ บทมาตย์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
15 ด.ช.ปวริศ ฟ้องเสียง เทศบาล1สว่างวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
16 ด.ช.ภูริพัฒน์ คลื่นแก้ว เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
17 ด.ญ.จิณัฐตา พงษ์นิต อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
18 ด.ช.ณัฐนนท์ ผลวัฒนะ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
19 ด.ช.ภัธรพล พลประจักษ์ บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
20 ด.ญ.กิตติญา สาระคร อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
21 ด.ช.ธัชพล ผิวอ่อน เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
22 ด.ช.วาสุเทพ โสภาเวช ฮั่วเคี้ยวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
23 ด.ญ.อรรจมาภรณ์ จันทะเบ้า ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
24 ด.ญ.ชัญญานุช ศรีชมภู บ้านหนองบัวเงิน Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
25 ด.ช.เตชธรรม มูลสุวรรณ สาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
26 ด.ญ.ปรียาภรณ์ เพ็ชรอำไพ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
27 ด.ญ.วรนันท์ มิวันเปี้ย บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
28 ด.ช.วรพงษ์ พิมพ์สุข ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
29 ด.ช.ณภัทรพล กัติยบุตร เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
30 ด.ช.แทนคุณ สายโกสีย์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
31 ด.ช.วิกรม คำหมั่น อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
32 ด.ช.ก้องเกียรติ ติหะปัญโญ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
33 ด.ญ.ธวัลรัตน์ ธงสันเทียะ อุดรวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
34 ด.ช.ชัพวิชญ์ บุญรวม ชุมชนบ้านปะโค Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
35 ด.ช.นิพพพิชฌน์ ทิพย์ประสิทธิ์ อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
36 ด.ช.ชนะพล พาพิมพ์ บ้านเมืองหมี”พรหมวิทยา” Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
37 ด.ช.กิตติภูมิ มูลทุ่ง บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
38 ด.ช.ธนากร บุญเมือง อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
39 ด.ช.ธนภูมิ เบ้าสิงห์สวย อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
40 ด.ญ.กชกร นุกูลกิจ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
41 ด.ช.พชรภูมิ จันทศร อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
42 ด.ญ.พัชญ์ทิตา ประพจน์จีรกูล อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
43 ด.ช.ชัยธนา บุญราศรี อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
44 ด.ญ.ปานชนก อินทสุทธิ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
45 ด.ช.ไทชนะ วงษ์ภา อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
46 ด.ช.ธีชาภัทร จันทรเสนา เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
47 ด.ญ.ณัฐสลิล นันทพรสิริพงศ์ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
48 ด.ญ.กนกวรรณ ขาวประภา อนุบาล Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
49 ด.ช.ณัฐกิตติ์ เหล่ากาสี เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
50 ด.ญ.นุชรดี แดงสวาทจร อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
51 ด.ช.อติคุณ จิ๋วใจธรรม พิชญบัณฑิต2 Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
52 ด.ช.บดินทร์ภพ ศรีไชยเชิด เซนต์ปอนด์หนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
53 ด.ช.ศุภกร เทียงมา อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
54 ด.ช.อิสระ ประวันเทา บ้านเวียงคุก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
55 ด.ช.วุฒิพงษ์ ประชนตะคุ บ้านเวียงคุก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
56 ด.ญ.กิตติญา จันบัวมี โคกคำทุ่งสว่างวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
57 ด.ช.กันต์พจน์ ภัทรจันมะโฮง บ้านเวียงคุก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
58 ด.ญ.พรรณวริณญ์ บุตรพระองค์ มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
59 ด.ช.กฤติพงศ์ กองประทุม อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
60 ด.ญ.สุกัญญา อินทะโพธิ์ ฮั้วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
61 ด.ช.ฐนกร ศรีหาวงษ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
62 ด.ญ.จิดาภา ตังคะวัชระ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
63 ด.ญ.ลฎาภา ศรีทัดจันทา อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
64 ด.ช.เตชินท์ ณ หนองคาย อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
65 ด.ช.ธนวัฒน์ ขาวนอก ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
66 ด.ญ.ประภัสสร ชัยหาญ ธนากรสงเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
67 ด.ญ.อิสรียาภรณ์ อินทขีณี อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
68 ด.ช.เตชทัต ปิติพัฒน์ โรซารีโอวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
69 ด.ญ.ธัญลักษณ์ สุระพล ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
70 ด.ช.ญาณวุฒิ สงวน อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
71 ด.ญ.ณัชริญา มะลิซ้อน ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
72 ด.ช.ภาคิน ทานเศรษฐี ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
73 ด.ช.ลัทธพล แสงศรีจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
74 ด.ช.วชิรวิทย์ บุตรดี อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 66
75 ด.ญ.กมลชนก กองแก้ว เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
76 ด.ญ.เขมิกา วงศ์นุกูล เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
77 ด.ช.อชิรวิชญ์ สิริสิงห อนุบาลอุดรธานี Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
78 ด.ช.จิรภัทร แสงสว่าง เทศบาลตำบลทรายมูล Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
79 ด.ช.ณภัทร วงโคกสูง อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
80 ด.ญ.กุลพรภัสร์ ทองเดช เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
81 ด.ช.อัคราพล สาตินิจ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
82 ด.ช.วรากร ปวรรณโก อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
83 ด.ช.ชนกชนม์ จุมพฏสุนทร เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะ์ Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
84 ด.ญ.ฐิตาวรรณ์ บุญแสง อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
85 ด.ช.ปรินทร เป็นพร้อม อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
86 ด.ช.อรรณพ เห็มวงค์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
87 ด.ช.ชาญเดช ลับภู เทศบาล5มีชัยวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
88 ด.ญ.ณัฐกานณ์ พรมโคตร บ้านเมืองบาง Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
89 ด.ช.ปัญญาพร วงศ์ชื่น บ้านเมืองหมี Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
90 ด.ช.สิรวิชญ์ ไพบูรณ์ โรซารีโอวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
91 ด.ช.ภูวิศ อุ่นวัง อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
92 ด.ญ.ปภัสรา แก้วพิลา อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
93 ด.ช.ณวัฒน์ เพ็ชรภูมี อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
94 ด.ญ.เขมจิรา ปัตทะนนท์ ราษฏร์นุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
95 ด.ญ.สุพิชญา นิลมิตร รร.เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
96 ด.ช.พีรพัฒน์ บุตรแสง ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
97 ด.ญ.จินดามณี ทุริสุทธิ์ ฮั้วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
98 ด.ช.สืบสกุล เห็มสมัคร อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
99 ด.ญ.กนกทิพย์ กวนหลวง บ้านเดื่อใต้ Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
100 ด.ญ.กัญญาภัค พลสิมมา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
101 ด.ช.กฤษณพงษ์ วงค์ภูมี อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
102 ด.ช.พสิษฐ์ ผ่านชมภู อนุบาลรัชดา Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
103 ด.ญ.ภูริชญา ภูบุญเอิบ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
104 ด.ช.อนุชัย อุทุมมา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 66
105 ด.ญ.ปิยธิดา ผาดี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
106 ด.ญ.ดลฤทัย วงหาริมาตย์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
107 ด.ญ.ธัญญรัตน์ อทะขันธ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
108 ด.ญ.เจตศราพร พริกจำรูญ หินโงมวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
109 ด.ช.เตชธรรม ศรีทอง อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
110 ด.ช.สิรวิชญ์ ตุ้มมี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
111 ด.ช.ธนกฤต ปงสนิท บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
112 ด.ญ.ปิยาภรณ์ บุตรโคตร พระธาตุบังพวน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
113 ด.ช.ชยากร​ อาสนานิ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
114 ด.ญ.สุพิชญา พันเนตร โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
115 ด.ช.ชนาธิป ศรีโสภา โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
116 ด.ช.คุณัชญ์ รัตนสุต อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
117 ด.ญ.ญาณิศา ปัญญาคำ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
118 ด.ช.กุลธวัช วิเศษสุนทร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
119 ด.ญ.วรัชยา สำราญรื่น โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
120 ด.ช.สุกฤค หงษาลึก เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
121 ด.ช.ศุภวิชญ์ สิงหาชม อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
122 ด.ญ.พนัชกรณ์ พรหมจักร โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
123 ด.ญ.ธารธารา บรรณารักษ์ เทศบาล1สว่างวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
124 ด.ญ.นลินี แว่นสอน หนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
125 ด.ช.พีรพัฒน์ ชาธิรัตน์ รร.โรซารีโอวิยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
126 ด.ช.ชีวานนท์ พิสัยสวัสดิ์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
127 ด.ญ.กัลย์สุดา ผิวเหลือง โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
128 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วันตา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
129 ด.ญ.พิชชาภา วงศ์พรหม ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
130 ด.ญ.นตพร หันจรัส ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
131 ด.ช.ภีรภัทร จอมแจ้ง อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
132 ด.ช.ธเนศ น้อยเมืองคุณ เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
133 ด.ญ.กรณิชา รัตนวิบูลย์กุล เซนต์ราฟาแอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
134 ด.ญ.ศศิพัชร์ เหลืองตระกูล อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
135 ด.ช.สิริภูมิ สาวรีย์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
136 ด.ญ.นลิน แสนสม บ้านหนองบัวเงิน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
137 ด.ญ.อริสา เครือคำไหล โรซาริโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
138 ด.ญ.ธีรวรรณ กิจพนาพร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
139 ด.ช.จิรายุ วงศ์พงษ์คำ ชุมชนบ้านพวก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
140 ด.ญ.ญาดา สีหาสุทธิ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
141 ด.ญ.กัญญาณัฐ ต่างกง ชุมชนบ้านโพนสา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
142 ด.ช.กฤศกร บรรเทา เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
143 ด.ญ.ณฐอร ศิริกุลวิริยะ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
144 ด.ญ.พิชชาภา ฮักหอม ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
145 ด.ญ.พรกนก ยะสุนทร อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
146 ด.ญ.อารีรัตน์ พิจารณ์ บ้านหนองบัวเงิน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
147 ด.ช.ภูติณัฐ เตนากุล เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
148 ด.ญ.พลอยนิน นามรส บ้านหนองเดิ่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
149 ด.ช.สรยุทธ อังคุนันท์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
150 ด.ญ.สุพัชชา บุตรเสน เซนปอลต์หนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
151 ด.ช.จีรพัส ศรีบุญเรือง ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
152 ด.ช.อิทธิพัทธ์ จำปาทอง อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
153 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ถิระสัจจะ เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
154 ด.ญ.พิมพ์นิภา จ้อยนุแสง ชุมชนบ้านพวก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
155 ด.ญ.พัชรดา คำพิสัย บ้านหนองบัวเงิน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
156 ด.ช.วรพัฒน์ ทองชมภู วรพัฒน์ ทองชมภู Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
157 ด.ช.มณฑล สุตเดช เทศบาลเมืองท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
158 ด.ช.กฤษณพล เนตรจันทร์ เซนปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
159 ด.ช.ทัพเทพ โคตรชมภู โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
160 ด.ช.ปวุฒิจักษ์ ศิลาคม โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
161 ด.ญ.ภัทราพร สนโนนตาด อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
162 ด.ญ.รินรดา สุวรรณ​รินทร์​ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
163 ด.ญ.ลภัสรดา ศรีสถาน อนุบาลบ้านม่วง Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
164 ด.ญ.นิชาพร เจริญชัย ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
165 ด.ญ.เรณุกา สุวรรณ บ้านหนองบัวเงิน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
166 ด.ญ.ศิวัชญา คำวิเศษ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
167 ด.ญ.กัญชนานารา วงค์สูง บ้านพานพร้าว Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
168 ด.ญ.นภสร ศิริแสง อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
169 ด.ญ.สุรัสวดี วิชัยศร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
170 ด.ช.พงศภัค เหล็กดี โรซาริโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
171 ด.ญ.กันติชา ศรีหานนท์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
172 ด.ช.จิรายุ จันทาคีรี เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
173 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา จิตนันทกุล เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
174 ด.ญ.ภัคจิรา สุระถิตย์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
175 ด.ช.จักรภัทร ภวะภูตานนท์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
176 ด.ญ.กชกร พิมพสุข อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
177 ด.ญ.ปัณฑิตา ตันนารัตน์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
178 ด.ช.อัมรินทร์ โคตรชมภู ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
179 ด.ช.ศิรสิทธิ์ พิมพ์มา ชุมชนบ้านปากสวย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
180 ด.ญ.ณัฐทยา วงศ์แสง อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
181 ด.ช.จักรพรรดิ พรหมบุญศรี บ้านหนองเดิ่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
182 ด.ช.ชยพล ไกรรัตน์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
183 ด.ช.ปิยังกูร ปลั่งกลาง บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
184 ด.ญ.วิศัลยา ชาวสวน โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
185 ด.ญ.พิมพกานต์ สูฝน ชุมชนบ้านพวก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
186 ด.ญ.วรดา คำหมาย โพธิเสนวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
187 ด.ญ.กิตติยา ชัยสว่าง อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
188 ด.ญ.วรัทยา คำเสมอ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
189 ด.ญ.สิรินธิบดิ์ชญา ไชยแสงราช โรซาริโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
190 ด.ญ.มะลิวัลย์ อุตมาน อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
191 ด.ช.เจษฎาภรณ์ เยาวชัย โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
192 ด.ญ.วรัญญา สุปะรัตน์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
193 ด.ญ.ณัฐณิชา แก่นจันทร์ เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
194 ด.ญ.ธิติกาญจน์ สุทธจรรยา เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
195 ด.ญ.ภธัญรดา อรรคมาตร์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
196 ด.ญ.วรัชยา วงษ์ไกรสร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
197 ด.ญ.สิริยาภรณ์ คำแพงศรี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
198 ด.ช.ก้องภพ บุดนาชิน เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
199 ด.ญ.ช่อลดา แก้วอุ่น เซนต์ปอนหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
200 ด.ช.บัณฑิต วงศ์ชานนท์ เซนต์ปอน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
201 ด.ช.ก้องกิดากร ไศลบาท ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
202 ด.ช.ฐานพัฒน์ ภูแป้ง เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
203 ด.ญ.กุลรดา ไตรทิพย์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
204 ด.ญ.วรัทยา คำเมืองแพน บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
205 ด.ช.บุญทวี นิลเนตร บ้านเวียงคุก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
206 ด.ช.ศิรศุทธวีร์ พิสัยสวัสดิ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
207 ด.ญ.วริศรา ผาโคตร อนุบาล Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
208 ด.ญ.ปาณิศา ปะหุปะโมง อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
209 ด.ญ.กานต์พิชชา คุณพระ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
210 ด.ญ.ปรียาพร ไชยวุฒิ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
211 ด.ญ.ภวิกา ประสมสี รร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
212 ด.ญ.ธนัชยา บรรดิษฐ์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
213 ด.ญ.ณิชาภัทร โฉมยา โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
214 ด.ช.ภัคธร บุษปฤกษ์ เซนต์ปอลนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
215 ด.ช.ธีรพล ผลเรือง เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
216 ด.ญ.ณัฐณิชา สมจันที หัวหาดวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
217 ด.ญ.พิชามญชุ์ เทพธิดา บ้านศรีเชียงใหม่ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
218 ด.ช.ณฐกร ไก่แก้ว อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
219 ด.ญ.พรรณกร แก้วคูณเมือง เทศบาล1สว่างวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
220 ด.ญ.ณัฐทิตา แสงศรี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
221 ด.ญ.สมปราถนา สมภักดี หัสดีศึกษา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
222 ด.ญ.กานต์สินี ศาลารักษ์ บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่19 Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
223 ด.ช.อรรถกฤต สิริแสง อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
224 ด.ญ.อธิการ อ้อคำ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
225 ด.ญ.จิรัชญา คำศรี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
226 ด.ช.พารทองแท้ ทองเดือน บ้านเมืองบ้าง Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
227 ด.ญ.สุวพิชญ์ แสงสวัสดิ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
228 ด.ญ.สิรินธรณ์ มากวงค์ ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
229 ด.ช.นวคุณ อิ่มใจ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
230 ด.ช.ภูศกร โยธาทัย อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
231 ด.ญ.วรินท์ชญา ปานทิม อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
232 ด.ญ.อาภา คำหาญ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
233 ด.ช.ปองคุณ เย็นเหลือ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
234 ด.ญ.จิรัชญา นินทะระ เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
235 ด.ช.ฉัตรชาติ บุญพามา อนุบาลเธียรวนนท์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
236 ด.ช.ณัฐดนัย ผาณิบุศย์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
237 ด.ช.วีระพัฒน์ พิมพเสน อนุบาลเธียรวนนท์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
238 ด.ช.กรวิชญ์ ป้องคำสิงห์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
239 ด.ญ.มัทรี สลักษร เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
240 ด.ช.พรมงคล รักธงชัย ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
241 ด.ญ.ชลธิดา ก๋องแก้ว อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
242 ด.ช.ภัทรนนท์ มะหิศวร อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
243 ด.ช.ณภัทร ดวงแสงพุฒ บ้านหนองบัวเงิน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
244 ด.ช.พงศพัฒน์ รังษา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
245 ด.ญ.สุธีรา ทวีกุลปราณี เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
246 ด.ช.อนิวัฒ ศิริแสง อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
247 ด.ช.ธนาธิป ปะเมธา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
248 ด.ช.ณัฐดนัย ลิมมณี รร.เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
249 ด.ช.ธนกฤติ โชควิริยากร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
250 ด.ญ.นภาวรรณ ปัดสุวรรณ ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
251 ด.ญ.ณัฏฐ์ฎาพร พรมศร เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
252 ด.ญ.นัชชา บุญจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
253 ด.ญ.พิมพ์รภัทร์ วรสวัสดิ์ โรงเรัยนชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
254 ด.ช.จิรสุพัฒน์ บุญพรหม อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
255 ด.ช.สหรัฐ อมุทรศรี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
256 ด.ญ.ปุณณภา รัตนสุรินทร์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
257 ด.ญ.ชลิตา สัตบุตร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
258 ด.ญ.ปรียาพร พันชูรัตน์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
259 ด.ญ.พัดชา สาสนทาญาติ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 66
260 ด.ญ.หนึ่งธิดา พยัคชาติ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
261 ด.ญ.เกสรา ชมภูจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
262 ด.ญ.ชุติกานต์ โคตรชมภู ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
263 ด.ญ.ณหทัย โรจพัฒนา อนุบาลสาลิกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
264 ด.ญ.ณัฐวลัญช์ แสงฟ้าม่วง บ้านศรีเชียงใหม่ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
265 ด.ญ.ทิพานัน กุนเสน บ้านเมืองบาง Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
266 ด.ญ.วรัชยา หงษ์ศรีทอง บ้านคุยนางขาว Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
267 ด.ญ.ปุญรวิภา สองจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
268 ด.ญ.มนัสนันท์ พันธ์โชติ บ้านหนองบัวเงิน Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
269 ด.ญ.ธีมาพร หัดสิม อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
270 ด.ญ.บัวบูชา ชัยสุรินทร์ บ้านศรีเชียงใหม่ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
271 ด.ญ.กัญญานัฐ ทะแพงพันธ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
272 ด.ญ.มีนา บุญเลิศ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
273 ด.ช.ภัทรดนัย วรรณรักษ์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
274 ด.ญ.โจลีน บัคเกอร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
275 ด.ช.บวรภัค ผิวเหลือง ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
276 ด.ญ.พีรชญา งามล้วน เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
277 ด.ญ.ธัญญรัตน์ สีอ่อน ป่าสักวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
278 ด.ญ.ไอรดา เที่ยงอักษร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
279 ด.ญ.ฟ้าใส ทิสาลี ชุมชนบ้านปะโค Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
280 ด.ช.พชรภูมิ สำรี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
281 ด.ญ.จิตรดา นันทโพธิ์เดช ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
282 ด.ช.ชัชฆ์พิมุข ไพรศรี เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
283 ด.ญ.รมย์ธีรา ประเสริฐสกุล เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
284 ด.ญ.นริศรา คูณจันทร์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
285 ด.ญ.ปรีญานุช เอละกานุ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
286 ด.ช.ประยุทธ์ เจธนานันท์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
287 ด.ช.ธีระยุทธ สาธุชาติ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
288 ด.ญ.ธนภรณ์ วี ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
289 ด.ญ.กนกกาญจน์ นามประดิษฐ์ อนุบาลดารณี Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
290 ด.ช.ธนวัฒน์ อุราชา หัวหาดวิทยาคม Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
291 ด.ญ.เพ็ญพิชา เชียงทึก อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
292 ด.ญ.อภิชญา โนนวงศ์ อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
293 ด.ช.ณัฐกร ณ หนองคาย ราชประชานุเคราะห์14 Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
294 ด.ญ.ญาณิศา ทุมนันท์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
295 ด.ญ.ปัญญาพร สมหา อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
296 ด.ช.จิรกิตติ์ พรหมสูตร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
297 ด.ญ.ณัฐณิชา ชาวชายโขง อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
298 ด.ญ.ปพิชญา โพธิ์ศรีชัย อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
299 ด.ช.ธีรภัทร์ วงค์ศรียา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
300 ด.ญ.อรจิรา สีหาพันธ์ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
301 ด.ญ.ปิยพรรณ เชิดทอง อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
302 ด.ญ.อริษา ดวงมาลา อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
303 ด.ญ.เมธาวี ตาลหยง ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
304 ด.ญ.ปารณีย์ ต่อเชื้อ เทศบาล 5 มีชัยวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
305 ด.ญ.อนันตญา สุขโต เทศบาล5 Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
306 ด.ญ.รันนารี เทียมสง่า สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
307 ด.ญ.บุตรตะวัน เพียโคตร อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
308 ด.ญ.จิราวรรณ การิก เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
309 ด.ญ.ศศิภา เมยดง อนุบาลเธียรวนนท์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
310 ด.ญ.ณัฐนรินทร์ มณีสุทธิ์ สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
311 ด.ญ.ชญานิษฎ์ หลักคำ ชุมชนบ้านปะโค Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
312 ด.ญ.ปัญจรีย์ เจนเชี่ยวชาญ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
313 ด.ช.นาคา สุระขันธ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
314 ด.ญ.ปริยากร ชะเมียงชัย โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
315 ด.ญ.ศิรประภา สีหาจักร์ สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
316 ด.ญ.สิริภากร สีหาจักร์ สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
317 ด.ญ.ฉัตรสิรยากร โคตรชมภู ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
318 ด.ญ.บุญธิดาพร ศรีสุระ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
319 ด.ช.อลงกรณ์ กิจกล้า อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
320 ด.ญ.เหมือนฝัน​ พรมราช ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
321 ด.ญ.ปัณชญา จิประพันธ์ ราษฏร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
322 ด.ญ.เปรมยุดา ภูมิพิพัฒน์ ชุมชนบ้านปากสวย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
323 ด.ญ.ศิรประภา ขันลุย เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
324 ด.ช.กฤตพจน์ พลอำนวย ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
325 ด.ญ.อารีญา พุทธามาตร ราชประชานุเคราะห์14 Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
326 ด.ช.ศุกฤษ บางเมืองแสน อนุบาลเธียรวนนท์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
327 ด.ญ.สิริยากร จันทร์นาง เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
328 ด.ช.พิพัฒน์มงคล พืชผักหวาน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
329 ด.ญ.พิชญา ทิพย์สุทธิ์ บ้านหนองหมื่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
330 ด.ช.เฉลิมชัย ณ นครพนม อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
331 ด.ช.พันธกานต์ บรรณารักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
332 ด.ช.ณัฐกิตต์ สุทธิ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
333 ด.ช.ยุทธภูมิ วงศ์ภัย หนองผือวิทยาคม Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
334 ด.ช.วัชชิรวัช จวบลาภ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
335 ด.ช.กนกพงศ์ บัวคำเกิด อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
336 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แก้วบัวระบัติ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
337 ด.ช.รัชชานนท์ สุวรรณทรัพย์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
338 ด.ญ.ณัชชา นามบุรี อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
339 ด.ญ.สถิตย์กมล สีเหม่น เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
340 ด.ญ.จิรัชยา บูรณะ บ้านหมากก่องฝายแตก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
341 ด.ช.พัชร แก้วนิล มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
342 ด.ญ.กมลลักษณ์ สุมลทอง บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
343 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ถันชนนาง เทศบาลเมืองท่าบ่อ ท.๑ Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
344 ด.ช.พชธกร เดชดอนบม ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
345 ด.ช.จิรพนธ์ เสนานันท์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
346 ด.ช.ธนกฤต ผู้บุญ บ้านหนองหมื่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
347 ด.ญ.จันทรากานต์ แสนสุพรรณ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
348 ด.ญ.ภาสินี อินทะวงษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
349 ด.ญ.ไอรียา สนิทนวล อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
350 ด.ญ.เหมือนฝัน หันมา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
351 ด.ช.ธนโชติ หนูรอด เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 66
352 ด.ช.เกรียงศักดิ์ บวบทอง อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
353 ด.ญ.ทราย แซ่หยก ฮั่วเคี้ยวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
354 ด.ญ.มุนีพร โมสืบแสน อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
355 ด.ญ.พุทธิดา เตชะธนบรูณ์ ฮั้วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
356 ด.ญ.พีรดา ธนารักษ์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
357 ด.ช.ดนุสรณ์ อินทมาตย์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
358 ด.ญ.พิรดาภร อ่อนสีหา บ้านหนองบัวเงิน Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
359 ด.ช.ณัฐพล มิตา เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
360 ด.ช.ชนะภัย นุขันธ์ ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
361 ด.ญ.โยษิตา ศรีนาดี อนุบาลสร้างคอม Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
362 ด.ช.กิตติพศ ยาตาล อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
363 ด.ช.ชุติเดช ไชยช่วย อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
364 ด.ญ.นภัสสร พานุรักษ์ บ้านเวียงคุก Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
365 ด.ญ.จิรัชญา สิริเเสง อนุบาบหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
366 ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วเมือง อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
367 ด.ญ.พัชรพร พรมภิภักดิ์ บ้านหนองเดิ่น Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
368 ด.ญ.มุกตาภา เกิดอุลิต อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
369 ด.ญ.บัณฑิตา เขตบุรี อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
370 ด.ญ.พลพร รินทรักษ์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
371 ด.ญ.วรางค์รัตน์ วิวาห์สุข อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
372 ด.ช.กฤษกร หนูเพลา อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
373 ด.ญ.ณัฐชยา นาไต้ บ้านเดื่อใต้ Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
374 ด.ช.วริทธิ์ธร พลโยธี อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
375 ด.ญ.ณัฐวรา นาไต้ บ้านเดื่อใต้ Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
376 ด.ญ.นัฏฐณิชา กามะพร บ้านเวียงคุก Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
377 ด.ช.ศตวรรษ เกษร อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
378 ด.ช.สิรดนัย หาญธรรม อนุบาลรัชดา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
379 ด.ญ.กวินตรา วงค์จันคำ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
380 ด.ญ.วาเลนไทน์ มงคลคำซาว บ้านคุยนางขวา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
381 ด.ช.แทนคุณ โหง่นคำ ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
382 ด.ญ.ณัฐณิชา ยียวน ไทยรัฐวิทยา105(เชือกหม้วยวิทยา) Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
383 ด.ช.ปฏิภาณ ปรางค์นอก ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
384 ด.ญ.ไอรดา ลีละบุตร ไทยรัฐวิทยา105 (เชือกหม้วยวิทยา) Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
385 ด.ญ.กวีรญา ฝาฤาคำ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
386 ด.ญ.ธัญลักษณ์ วงษา เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
387 ด.ญ.ปริยากร ตันตะสุทธิ์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
388 ด.ญ.สุชาดา พรมเขจร อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
389 ด.ญ.ศุภิสรา พาพิมพ์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
390 ด.ช.อนุวัตร คำโฮม เทศบาล3ยุวบูรณ์บำรุง Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
391 ด.ญ.ภัทราพร มณีศรี บ้านเวียงคุก Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
392 ด.ญ.ภัทธนันท์ภรณ์ สุกทน หัสดีศึกษา Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
393 ด.ช.นภันต์ วรโภชน์ ราชประชานุเคราะห์14 Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
394 ด.ช.โชคชัย หัสสา อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 11 มี.ค. 66
395 ด.ญ.จิดาภา มณีวงศ์​ บึงกาฬ Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
396 ด.ญ.กนกกร รัตนคุณ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
397 ด.ญ.ณฤมล ใจแก้ว อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
398 ด.ญ.กัญดาริน สิงหโกมล เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
399 ด.ช.อรงกร ขอยวนกลาง อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
400 ด.ญ.ชญานิษฐ์ วงศ์ตาแสง อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
401 ด.ญ.ฉัตรทิพย์ โคติกาวิน ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
402 ด.ช.ทัญเทพ โปร่งมณี อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
403 ด.ญ.ศรัณย์​ภัทร​ สระทองหน ดอนบอสโกวิทยา Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
404 ด.ช.ธนากร โพธิเนตร โรซารีโอวิทยา Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
405 ด.ญ.พัชรีวรรณ นันทา เทศบาลเมืองท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
406 ด.ญ.ณัฎฐกาญจน์ สีหาไตร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
407 ด.ญ.วรัญญา โคตทะดี บ้านนาน้ำพาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
408 ด.ญ.ณัฐณิชา บันดิษฐ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
409 ด.ญ.พัชรวรรณ จันทร์วิเศษ เทศบาล 5 มีชัยวิทยา Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
410 ด.ญ.ณัฏฐการ ธรรมวงศา อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
411 ด.ญ.ณัชชา ขอยิ้มกลาง บ้านหนองบัวเงิน Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
412 ด.ญ.วีรินทร์ทิรา พลธรรม ฮั่วเคียวกงฮีก Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
413 ด.ญ.กานต์ธิดา ภาโสม ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
414 ด.ญ.พิมพ์ภัทร์ บุญจันทร์ บ้านคุยนางขาว Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
415 ด.ญ.วรการ วงษาบุตร อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
416 ด.ช.ศุภโชค โคตรชมภู อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
417 ด.ญ.ตรียาภรณ์ โคตรรักษา ศศิกานต์วิทยา Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
418 ด.ญ.วราพร มิมี อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
419 ด.ญ.กัลยาณี ศรีทะรักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 12 มี.ค. 66
420 ด.ญ.กัญญารัตน์ จันทะโพรี อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
421 ด.ญ.อภิชญา ลุนเสนา อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
422 ด.ญ.กนกลดา มาตจำรัส เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
423 ด.ญ.กุลิสรา คำภักดี เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
424 ด.ญ.นรินนิภา เกตุใหม่ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
425 ด.ญ.ธานิยา อัครวิจิตร เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
426 ด.ช.สยาม สีหะไตร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
427 ด.ญ.กัญญณัท ยาศิริ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
428 ด.ญ.มัณฑนา สันประภา ฮั่วเคี้ยวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
429 ด.ญ.เกษแก้ว ทวีกิจถาวร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
430 ด.ญ.สุชานันท์ ห้าวหาญ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
431 ด.ญ.กุลธิดา บรรณารักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
432 ด.ญ.ฉัตรชนก ภักดี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
433 ด.ญ.ปภาดา​ ราชบัณฑิต​ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
434 ด.ช.นาวิน เสาะก่าน กวงฮั้ว Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
435 ด.ญ.อภิสรา แข็งกล้า อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
436 ด.ญ.ญาณภา เคล้าศรี ดาวเรืองสมสะอาด Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
437 ด.ช.พีรวัส ศรีพล ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
438 ด.ญ.วริศรา อุดทาโกสุม ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
439 ด.ช.ธนวินท์ มหาฤทธิ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
440 ด.ญ.อภิชญา ไตรยราช อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
441 ด.ญ.อารียา อุตรัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
442 ด.ญ.กานติมา นันทโพธิ์เดช ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
443 ด.ญ.ธิรดา สารเสวก ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
444 ด.ญ.ธนัชชา ผาละนัด ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
445 ด.ญ.ณัฐฉรียา จิระวัฒนผลิน อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
446 ด.ญ.จุฑามาศ ณ หนองคาย ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
447 ด.ช.สราวุฒิ บุระเนตร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
448 ด.ช.กิตติธร ภูมิไธสง ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
449 ด.ญ.มฑินา ภาสอน เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
450 ด.ช.ณัฐวรรธน์ เจริญปารเมศ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
451 ด.ช.แก่นนคร ยอดสิงห์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาจีน 11 มี.ค. 66
452 ด.ช.ธราเทพ เชษฐสุมน ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66
453 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ปะเมธา อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66
454 ด.ญ.กัลดากรณ์ บุตรสุรินทร์ รร.อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66
455 ด.ญ.สุพิชญา ตรีเมฆ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66
456 ด.ญ.นันทพร เที่ยงวงศ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66
457 ด.ญ.ชญาภา ศิริธร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66
458 ด.ช.ธีระวุฒิ สาศรีรัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66
459 ด.ช.ธีระวัฒน์ สาศรีรัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 12 มี.ค. 66