รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ระดับชั้น   หลักสูตร   จำนวน 544 คน
ที่ ชื่อนักเรียน โรงเรียนเดิม หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 ด.ช.อดิโรจน์ พรมวงศ์ หินโงมวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
2 ด.ช.ธนวิชญ์ อุยะพิตัง เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
3 ด.ญ.ปนัดดา พรมสมบัติ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
4 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ทวีสุข เซนต์ปอลหนอง Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
5 ด.ช.กรกร มะตนเด อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
6 ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมศร เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
7 ด.ช.ศราวุฒิ ชามขุนทด หินโงมวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
8 ด.ช.นัชนนท์ เชื้อชาติ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
9 ด.ญ.พัชรินทร์ สาธร อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
10 ด.ช.อติเทพ คำพิฑูรย์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
11 ด.ญ.วชิรญาณ์ แก้วจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
12 ด.ช.ทินวัฒน์ นามนัด อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
13 ด.ช.ธนากร จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์ 14 Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
14 ด.ช.อมรพันธ์ สุวรรณศรี บ้านหนองบัวเงิน Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
15 ด.ช.พชธกร มนตรี ฮั่วเคี้ยวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
16 ด.ช.กิติกร จันทร์เปรม อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
17 ด.ญ.นิชาภา ภาณุมาศ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
18 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ทองทัน อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
19 ด.ช.ภูชิต สุวิธรรมา บ้านเมืองบาง Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
20 ด.ช.กวิน ผลวัฒนะ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
21 ด.ญ.รดามณี จุลปาน เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
22 ด.ช.ศุภชัย อนันตกิจโสภณ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
23 ด.ญ.ณัฐธยาน์ กาญจนสนิท อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
24 ด.ช.วัชรพงษ์ ทองเทพ บ้านหนองบัวเงิน Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
25 ด.ช.สิริธนพัฒน์ ทองอินทร์ ชุมพลโพนพิสัย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
26 ด.ช.ประกฤษ สวนเส ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
27 ด.ช.พิชชากร นาชัยโชติ ฮั่วเคียวกงฮัก (จีน) Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
28 ด.ช.ปภังกร พรมนารี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
29 ด.ช.มงคล โสภาเวทย์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
30 ด.ช.ชินณภัทร สหัสนา เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
31 ด.ช.ทิวาลักษณ์ แก้วประเสริฐ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
32 ด.ช.กฤตภาส จันทรพิทักษ์ มารีวิทย์ พัทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
33 ด.ญ.ปรียาทิพย์ ถิ่นภูเขียว อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
34 ด.ญ.ณปภัทร กูลรัมย์ มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
35 ด.ช.ธิติวุฒิ พุฒซ้าย อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
36 ด.ช.ปิยะวัฒน์ บัวผัน อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
37 ด.ช.อดุลวิทย์ ดวงพัง อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
38 ด.ญ.สุกัญญา ศิริแสง สีกายวิทยาคม Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
39 ด.ญ.นันท์นภัส แสงศรีจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
40 ด.ช.วัชรพล ชัยประยูรหัทธยา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
41 ด.ช.อนาวิล แก่นจวง ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
42 ด.ญ.สิริกัลยา โยธะวงษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
43 ด.ญ.ทิพย์ญาดา นิลเกตุ สีกายวิทยาคม Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
44 ด.ญ.พิมพ์นิภา อดุลเดชา บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
45 ด.ญ.อารดา กองแก้ว เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
46 ด.ญ.รินรดา อดุลโภคาธร อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
47 ด.ช.กฤษตานันท์ วงสาคร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
48 ด.ช.คุณนรินทร์ ทองดีสาร เซนต์ปอล หนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
49 ด.ช.ปฏิญญา ของหลง พิชญบัณฑิต2 Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
50 ด.ช.สุธินันท์ ภูวะนนท์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
51 ด.ญ.ทัศศิญา อินทร์ชัยศรี อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
52 ด.ช.คีตภัทร ชัยประทุม ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
53 ด.ญ.เกวลิน คงแสนคำ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
54 ด.ช.พัชรดนัย พิมพ์พา อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
55 ด.ญ.ณัฐฎิดา โคตรอาสา อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
56 ด.ช.ปกรณ์ ทิณาภูวงศ์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
57 ด.ช.ปกรณ์ อินทะวงค์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
58 ด.ญ.พศิกา อ่อนพรม อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
59 ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรีหาธาตุ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
60 ด.ญ.วนัชพร น้อยยะ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
61 ด.ญ.นลพรรณ พลเยี่ยม อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
62 ด.ช.ชนสรณ์ แก้วโกมินทวงษ์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
63 ด.ญ.พัณณิตา วาชชัยกุล เธียรวนนท์ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
64 ด.ช.จิรากฤต เพ็ชรดีคาย อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
65 ด.ช.ศุภวิชญ์ วงศ์ประทุม อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
66 ด.ช.พีระพัฒน์ เยรัมย์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
67 ด.ญ.บรรณสรน์ ยุนิรา นาฮีนุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
68 ด.ช.นวพล ไฮงาม ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
69 ด.ช.คงศักดิ์​ จันทาทอง อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
70 ด.ช.วรวิทย์ หร่ายสินธุ์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
71 ด.ญ.วีร์ณัฐวรรณ ไหวนิยม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตห Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
72 ด.ญ.ปาริชาติ สิทธิพันธ์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
73 ด.ญ.นันทภัค โชตนาการ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
74 ด.ช.นราวิชญ์ ดีมาก อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
75 ด.ญ.พชรมน เมฆเสือ พิชญบัณฑิต2 Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
76 ด.ช.ธาวิน ชาวชายโขง อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
77 ด.ญ.ชญานันทน์ วงหาจักรธนันต์ เทศบาล1สว่างวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
78 ด.ช.ธนโชติ บุญรักษา ฮัวเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
79 ด.ช.น้อมเกล้า พัฒนวนิชชากร อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
80 ด.ช.เจษฎาภรณ์ สุวรรณเกษี บ้านนาน้ำพาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
81 ด.ช.ณัฏกิตติ์ คิดชัย อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
82 ด.ญ.บวรลักษณ์ ปะเมธา อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
83 ด.ญ.กัญพัชญ์ เจริญกิตติศักดิ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
84 ด.ช.ปฏิภาณ สุนทรวัฒน์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
85 ด.ช.มงคล ขุนใหญ่ บ้านหนองนาง Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
86 ด.ช.ภูวนาท ทิพเสน อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
87 ด.ญ.ชุติมา รัตนะเสน อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
88 ด.ช.วัชร์ชัยนันท์ เทพรัตน์ ฮั่งเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
89 ด.ญ.ปิยาอร พรมวงษ์ อนุบาลหรองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
90 ด.ช.สืบศักดิ์ สุขรมย์ บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
91 ด.ญ.สุพิชญา โลกน้อย ราษฎร์นุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
92 ด.ช.ธีรภัทร ทัศพจน์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 9 มี.ค. 67
93 ด.ช.ธนกฤษณ์ ทิพย์มะณี เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
94 ด.ช.วชิรวิชญ์ วงค์ทวีธีรโชติ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
95 ด.ช.พัฒนากร พร้อมเพรียง อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
96 ด.ญ.เปรมฤดี ธรรมสุข ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
97 ด.ช.เด็กชายชนะชัย บรรณารักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
98 ด.ญ.สุภารัตน์ บุญคาน อนุบาลสาริกท Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
99 ด.ช.ชนาธิป ชัยสมทิพย์ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
100 ด.ช.อธิราช วุฒิพินิจธรรม โรซาริโอวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
101 ด.ญ.สุวิมล ไชยเดช เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
102 ด.ช.องอาจ นันทะมีชัย อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
103 ด.ญ.กัญญาพัชร ประมนต์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
104 ด.ช.ธนกฤต คิดตะเสน อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
105 ด.ญ.นฤมล เครือแสง นาฮีนุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
106 ด.ช.ธนันชัย เทพพิทักษ์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
107 ด.ญ.ชลนิชา พขันทอง อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
108 ด.ช.อัสนี นามสุโน อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
109 ด.ญ.พิมพ์ลภัส แพงวงศ์ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
110 ด.ช.ฐิติกร ทุริสุทธิ์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
111 ด.ญ.ทัดดาว พิมพ์สวัสดิ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
112 ด.ญ.สุกริตา โกษาเกต อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
113 ด.ญ.ธัญพิชชา สง่าเนตร สมคิดจิตต์วิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
114 ด.ช.ธนภัทร กสิวัฒน์ อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
115 ด.ญ.อรัญชญา ขันอาษา มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
116 ด.ญ.ภคพร เจริญใจ อนุเธียรวนนท์ Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
117 ด.ช.ภูริช ยองมะณี อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
118 ด.ช.ชุติพนธ์ บุราณศรี สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
119 ด.ช.คณากฤต รัตนาวิบูลย์ สาธิตมหาวิยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
120 ด.ช.อิทธิพล มุลทำธร บ้านเดื่อใต้ Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
121 ด.ช.ชนาธิป คงเจริญ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
122 ด.ช.ภัทรดนัย อุ่นวงษ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
123 ด.ช.จิรพัฒน์ ท้าวนิน อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
124 ด.ช.ชวิศ อุต้น บ้านถิ่น สุขาวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
125 ด.ช.พรชธก โคดเมือง อนุบาลจุมพล Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
126 ด.ช.ชาญวิทย์ เกตุหอม ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
127 ด.ช.ศุภกร เหมะธุลิน อนุบาลหนองคาย Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
128 ด.ช.สุธาชัย พุทธิเสน บ้านโคกแมงเงา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
129 ด.ช.พีรวิชญ์ ปัจชามาตย์ บ้านเวียงคุก Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
130 ด.ญ.เขมิกา ดิเรกดิ์พงษ์ อนุบาลสาริกา Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
131 ด.ญ.ปณัณฬฬียาณ์ จำปาทอง เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
132 ด.ช.กฤษณะ กาญจนพิจารณ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 67
133 ด.ช.ณฐวัฒน์ เวียกไทยสงค์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
134 ด.ญ.ชญานิศ อัญชุลี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
135 ด.ญ.ณภัทรลภา บรรณารักษ์ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
136 ด.ญ.เพชรพลอย พระสลัก อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
137 ด.ช.เกียรติธนัช จันทร์เบาะ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
138 ด.ญ.มัลลิกา บุตตะเสน ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
139 ด.ญ.พิชญธิดา ป้องเทพ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
140 ด.ญ.ปริยฉัตร กลางสาทร โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
141 ด.ช.ภาสกร เพ็งพันธุ์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
142 ด.ช.ชินกฤษณ์ ชาวพรอน ฮั่วเคียงกงฮักหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
143 ด.ญ.กนกวรรณ ทานาม บ้านหมากก่องฝายแตก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
144 ด.ญ.ปาริฉัตร สิงหรา บ้านหมากก่องฝายแตก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
145 ด.ช.พรหมพิริยะ พรมรินทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
146 ด.ญ.วรินทร์ ชัยสุข รร.อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
147 ด.ญ.แพรพัชร์ ศรีสงค์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
148 ด.ช.ธัญวัฒน์ แทนโสภา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
149 ด.ญ.มนัสญา คุณแพง บ้านหมากก่องฝายแตก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
150 ด.ช.ธีรภัทร พิมพ์ดี เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
151 ด.ช.ธนกฤต ธงชัย อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
152 ด.ญ.กวินทิพย์ นันตวงษ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
153 ด.ช.วิศนุ หัสสา โรงเรีอนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
154 ด.ช.บวรนันท์ บุญเกิด เทศบาลเมืองท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
155 ด.ญ.วนิดา จันยูทา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
156 ด.ญ.บุญรักษา ทิพรักษ์ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
157 ด.ช.ทีฆายุ บุญทะเสน ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
158 ด.ญ.ธนิษฐา ตันนารัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
159 ด.ญ.สุชารัตน์ ทองเมฆ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
160 ด.ช.ชาญวิทย์ นามสุโน ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
161 ด.ช.นพคุณ เหมสังหาร ฮั่วเคียวกงฮัก (จีน) Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
162 ด.ช.ปกรพัฒน์ แก้วกรูด อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
163 ด.ญ.ณัฐณิชา แสงฤทธิ์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
164 ด.ช.กรวัฒน์ แก้วดวงตา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
165 ด.ญ.ณัฐนันท์ คุณบุราณ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
166 ด.ญ.อรรัมภา สาริยา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
167 ด.ช.กิตติพล ใจขาน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
168 ด.ญ.อัญชิสา ศรีกุลวงศ์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
169 ด.ญ.กัญชพร สุวรรณรินทร์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
170 ด.ญ.วาฑิณี พุฒเขียว เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
171 ด.ญ.ธัญพิชชา เสงี่ยมรัมย์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
172 ด.ช.บรรณวิชญ์ นามเมืองคุณ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
173 ด.ญ.ชนัญชิดา แสงสุวรรณ เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
174 ด.ญ.วริษา หงษ์สระคู บ้านนาน้ำพาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
175 ด.ญ.ภูริชญา ศรีจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
176 ด.ช.ฉัตรดนัย เถื่อนม่วง อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
177 ด.ช.ธีรเดช อาศัยธรรม ฮั่วเคี้ยวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
178 ด.ญ.อรจิรา ชัยเวทย์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
179 ด.ช.อภิวัฒน์ โคตรชมภู ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
180 ด.ช.กิตติกวิน แวงโสม เทศบาล2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
181 ด.ช.มหาบัณฑิต ปัตรัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
182 ด.ญ.กัญญาณัฐ แก้วประดับ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
183 ด.ญ.นรินทร์ทิพย์ โพธิสัตย์ ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
184 ด.ช.จักรกฤษณ์ ฉัตรมี บ้านหนองเดิ่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
185 ด.ญ.ณงค์รักษ์ พลเยี่ยม เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
186 ด.ญ.กวินทรา จันทราช บ้านหนองเดิ่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
187 ด.ญ.วรางคณา แซ่จึง ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
188 ด.ช.ภาคิณ พินิจเจรฺญ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
189 ด.ช.อภินันท์ กะนะฮาด อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
190 ด.ญ.ยิ่งลักษ์ ไทยแม้ง บ้านเบิดวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
191 ด.ญ.อารียา จันทะโพรี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
192 ด.ญ.ศศิภา โพธิ์สิม อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
193 ด.ญ.พลอยขวัญ ดินปรางค์ บ้านหนองเดิ่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
194 ด.ญ.กวินธิดา ศรีไสย์ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
195 ด.ช.สหรัถ ขันธ์ฤชัย เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
196 ด.ญ.ธัญชเนตร หนาดเสน ชุมชนบ้านพวก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
197 ด.ช.บารมี พนะโพธิ์ ฮัวเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
198 ด.ญ.สุกฤตา ศุภเลิศ เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.๑) Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
199 ด.ช.ธนภัทร มานัส ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
200 ด.ช.ทยากร มัธยม รร.อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
201 ด.ญ.สุกัญญา โยธารักษ์ ฮั้วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
202 ด.ช.สิรวิชญ์ ดวงคำ บ้านศรีเชียงใหม่ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
203 ด.ช.ปฏิภาณ พุทธมนตรี ดงเว้นดงเจริญวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
204 ด.ญ.ชญาภรณ์ สีหาบุตร โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
205 ด.ญ.กุลลดา ปัดถามัย รร.อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
206 ด.ญ.ชนิดาภา ไกรทิพย์ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
207 ด.ช.กรพัฒน์ แก้วดวงตา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
208 ด.ญ.ธนัชพร จันทสุรี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
209 ด.ญ.สุภารัตน์ รักษาวงศ์ ฮั่วเคี้ยวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
210 ด.ญ.ธิติมา คันธมาตย์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
211 ด.ญ.อชิรญาณ์ ลิตรักษ์ ไทยรัฐวิทยา(105)เชือกหม้วยวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
212 ด.ญ.ภาพิมล สารภาค โรงอนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
213 ด.ญ.สิริภัทร์ ตันนารัตน์ นาฮีนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
214 ด.ญ.ธนาภา สีหาบุตร ไทยรัฐวิทยา105(เชือกหม้วยวิทยาลั Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
215 ด.ญ.พรชรินทร์ พันธหิตานนท์ ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
216 ด.ญ.พิมพ์พิชชา โรเบิร์ตสัน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
217 ด.ญ.ณัฏฐณิชา คุรุศาสตรา เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
218 ด.ช.ธนา อุดมสมบัติสกุล เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
219 ด.ญ.พิณทอง สุวรพันธ์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
220 ด.ญ.พิมพ์ลดา ดวงจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
221 ด.ญ.ธนภัทร มิตรรักษ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
222 ด.ช.ภูวิศ แสนบุญเมือง ราษฎร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
223 ด.ญ.มุกดารัศมิ์ แพเอี่ยมทรัพย์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
224 ด.ญ.ญาณิศา อภิรักษ์เมธาวงศ์ เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
225 ด.ช.คุณานุคุณ ศักดิ์ดา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
226 ด.ช.ธนชัย ชัยวงศ์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
227 ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วสาร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
228 ด.ช.นฤเบศร์ นนทะสินธุ์ อนุบาล สาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
229 ด.ช.ธนกฤต สีลือ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
230 ด.ญ.ปุณยวีย์ สุทธิอาจ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
231 ด.ญ.ศิริรัตน์ ทิตะนนท์ ราษฏร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
232 ด.ญ.จิรัชญา ทันธรรม ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
233 ด.ช.จิรโชติ วิเศษสุนทร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
234 ด.ช.กิตติศัพท์ ยังสีนาค โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
235 ด.ญ.ธนภรณ์ ดิษฐเนตร ดอนบอสโกวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
236 ด.ญ.ภวรัญชน์ แก่นดี อนุบาลอุดรธานี Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
237 ด.ช.ปฏิภาณ มหาฤทธิ์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
238 ด.ช.พิชญภูมิ ทองทิพย์ หัวหาดวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
239 ด.ญ.กมลลักษณ์ กะมุตเสน ดาวเรืองสมสะอาด Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
240 ด.ช.สรวิศ นามแสงกาง อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
241 ด.ช.ฐานทัพ ภัทรชื่นดำรงกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
242 ด.ญ.ไอรดา แก้วคำใส โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
243 ด.ญ.พิมณภัส เจริญยุทธ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
244 ด.ญ.ชลลดา อุนทะพา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
245 ด.ช.เกียรติภูมิ จิระวัฒนผลิน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
246 ด.ช.ศิรวิทย์ เศษฤทธิ์ บ้านโนนสว่าง Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
247 ด.ญ.อริสา สืบสุวรรณ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
248 ด.ญ.เมษา ริตรักษ์ ราษฎร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
249 ด.ช.วรพล บุญมี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
250 ด.ญ.นันท์นรินทร์ ทรายมูล ราษฎร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
251 ด.ช.ธีระวัฒน์ สีกมุด อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
252 ด.ช.จิรภัทร อินทรักษา เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
253 ด.ญ.สุนัฏฐา บัวศรี โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
254 ด.ช.ชัยวัฒน์ ประภาสไพสิฐ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
255 ด.ช.ภูรินาจ​ อำนาจ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
256 ด.ญ.ภคพร มั่นสง่า ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
257 ด.ญ.อริศรา แซ่หลี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
258 ด.ญ.พัชราภรณ์ มูลทำธร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
259 ด.ช.วงศธร แสงศรี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
260 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีสม เทศบาลเมืองท่าบ่อ ท.1 Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
261 ด.ช.ภัทรพล เทศศรีเมือง บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
262 ด.ญ.จิราภัทร ตรีรัตน์ อนุบาลโซ่พิสัย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
263 ด.ญ.ภัทรธิดา จันทะผล อนุบาลเธียรวนนท์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
264 ด.ญ.จิรชยา หทัยวิกรม รร.เทศบาลเมืองท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
265 ด.ญ.กานต์ธิดา สีหาพันธ์ ราษฏร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
266 ด.ช.พสธร สุภาพันธ์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
267 ด.ญ.ธารารินทร์ สานิเกตุ บ้านศรีเชียงใหม่ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
268 ด.ญ.เนตรชนกนารถ สิริเสมอศรัญ บ้านโนนทัน Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
269 ด.ช.กีรติ มงคลสวัสดิ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
270 ด.ญ.ปรานปรียา พานารัตน์ โรซาริโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
271 ด.ญ.ปภัสรา เจนธนานันท์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
272 ด.ช.ทินภัทร อาจหาญ โรงอนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
273 ด.ช.ปภังกร ศรีสมบัติ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
274 ด.ช.ฐิติวุฒิ คงทวี อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
275 ด.ช.ธนภัทร ชัยสาลี เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
276 ด.ญ.ด.ญ นิจวิภา สมเสาร์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
277 ด.ช.ธนภัทร สุริยะไกร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
278 ด.ญ.ปราชธิดา ปัตรัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
279 ด.ญ.จิรัญญา นันธิสุทธิ์ ฮั่งเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
280 ด.ช.วัชรวิชย์ โพธิ์เวียงคำ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
281 ด.ญ.ณดา นันทะชัย ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
282 ด.ช.อริญชัย สีหไตร เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
283 ด.ญ.กุลนิษฐ์ นิระมล เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
284 ด.ช.ไกรวุฒิ ว่องวีรวุฒิ เซ็นต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
285 ด.ช.รัตนพล แพงควร เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
286 ด.ช.ปวริศ บุญเกื้อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
287 ด.ญ.ปวีณา ผาทอง บ้านบัณฑิตน้อย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
288 ด.ญ.ณริศรา ณ หนองคาย อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
289 ด.ญ.ทักษพร ฤทธิ์ทอง ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
290 ด.ญ.สุชญา อินทิสาร ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ เชือกหม้วยวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
291 ด.ช.กันตินันท์ ชินสอน อนุบาลดารณี Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
292 ด.ญ.นรินทิรา หาคำ ราษฎรนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
293 ด.ญ.ภคพร จรดรัมย์ ราษฎร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
294 ด.ญ.สุชานันท์ พาทาจันทร์ ราษฎร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
295 ด.ญ.สุนิษา พัดบุผา บ้านหนองหมื่น Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
296 ด.ญ.กมลวรรณ วงไชยยา ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
297 ด.ช.ประณชัย โถชัยคำ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
298 ด.ช.ธีรวัฒน์ กลืนกระโทก หนองบัววิทยายน Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
299 ด.ช.ธราธิป ณ สุนทร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
300 ด.ญ.ศันศนีย์ ตระการไทย อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
301 ด.ญ.วัชรธิดา​ โพชราช ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
302 ด.ญ.พรชิตา อ้นเอี่ยม เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1)​ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
303 ด.ญ.จุฑามาศ บุตะโคตร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
304 ด.ช.ธนโชติ บุญผ่องศรี เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
305 ด.ช.อิศราเดช เกษสวัสดิ์ บ้านหนองบัวเงิน Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
306 ด.ช.จิณณ์ ใจวารี หัสดีศึกษา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
307 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สุวิเสน ราษฏร์นุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
308 ด.ช.ปกรณ์กิตติ์ นิสสัยพราหมณ์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
309 ด.ญ.อนัญญา นันทะมีชัย ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
310 ด.ญ.รัชฏาภรณ์. คันธรินทร์ ไทยรัฐวิทยา 105 Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
311 ด.ช.นิตินัย ศรีสวาท ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
312 ด.ช.ธฤต จุฑาสงค์ เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
313 ด.ช.จิณณทัศน์ พรมมา ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
314 ด.ญ.โสมสุรางค์ นิลเกตุ เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
315 ด.ญ.เปมิศา โพธิดอกไม้ บ้านเวียงคุก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
316 ด.ญ.เปมิกา โพธิดอกไม้ บ้านเวียงคุก Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
317 ด.ช.สุอานนท์ สุพันธมาตย์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 67
318 ด.ช.พรพิพัฒน์ เจนเขตรวิทย์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
319 ด.ญ.ยุพารัตน์ คงแก้ว โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
320 ด.ญ.อารดา ผิวบาง อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
321 ด.ญ.ธนิดา วงศ์เจริญ อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
322 ด.ญ.อรจิรา อุปฮาด อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
323 ด.ญ.อาทิตยาภรณ์ โพธิ์ศิริ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
324 ด.ญ.ปริศตา โคตรชมภู ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
325 ด.ญ.เพียงขวัญ พวงมาลา บ้านหนอนาง Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
326 ด.ช.ธนศักดิ์ กลมค้างพูล ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
327 ด.ญ.กชกร นัคสาร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
328 ด.ญ.ศิทราภัทร์ อวนข้อง บ้านเมืองหมี“พรหมวิทยา” Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
329 ด.ญ.ณัฏฐกันย์ มณีทร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
330 ด.ญ.ธนภรณ์ ธนานิธิวุฒิ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
331 ด.ญ.พิชามญช์ พลพิทักษ์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
332 ด.ญ.กชพรรณ กองอุดม เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
333 ด.ญ.พัทธ์ธีรา โกศิลา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
334 ด.ญ.กวิสรา เลาเลิศ อนุบาลศรีเชียงใหม่ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
335 ด.ช.วายุภักษ์ ภูมิชัย บ้านนาเมย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
336 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ ศรีคำเงิน เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
337 ด.ช.นพพล ภูมิวัน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
338 ด.ญ.อิงนภา อุปรีย์ เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
339 ด.ช.จิรายุทธ สีเทา เทศบาลเมืองท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
340 ด.ช.ปุณณพัฒน์ โปตะวัฒน์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
341 ด.ญ.ธัญกร โพธินาม โพธิเสนวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
342 ด.ญ.แทนขวัญ ชุ่มเรืองศรี อนุบาลรัชดา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
343 ด.ญ.ชนิกานต์ พงษ์วาปี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
344 ด.ญ.อัจฉรา มูลศาสตร์ เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
345 ด.ญ.พิชญาภา วงศ์ชู เซนต์ปอล Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
346 ด.ญ.กนกพิชญ์ บัวเปื่อย สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
347 ด.ญ.พนิดา สร้างลี อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
348 ด.ญ.ชญาดา ก๋องแก้ว อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
349 ด.ญ.สาริศา ประทุมซ้าย บ้านคำแก้วโนนสามัคคี Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
350 ด.ช.พรหมพิริยะ อินทะวงษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
351 ด.ญ.นภสร ศิริเชษฐ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
352 ด.ญ.ชโลทร นาแถมพลอย อนุบาลโนนสะอาด Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
353 ด.ญ.เกวลิน หาสี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
354 ด.ญ.จุฑาทิพย์ สีเทา เทศบาลเมืองท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
355 ด.ญ.ชลลดา โคตรชมภู โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
356 ด.ญ.ญาณากร หนุ่มขุนทด อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
357 ด.ช.ธรรมปพน ทองเพ็ญ เซ็นต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
358 ด.ช.ภูมิพศิน คำโสมศรี โกมลวิทยาคาร Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
359 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ กัลยา เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
360 ด.ญ.นภัสวรรณ พระนคร อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
361 ด.ญ.อรัญญา แก้วพิลา อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
362 ด.ญ.พรนัชชา ยุนิลา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
363 ด.ญ.ธณิชฌา งามชัด อนุบาลเธียรวนนท์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
364 ด.ญ.จินต์จุฑา ประจิมทิศ อนุบาลกนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
365 ด.ช.สุรวิชญ์ ใจขาน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
366 ด.ญ.บัณฑิติยา คุณานันท์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
367 ด.ญ.มติมนต์ สีหาพล สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
368 ด.ช.วรเมธ ชาภิรมย์ อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
369 ด.ญ.จิตรานุช ยงยุทธ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
370 ด.ญ.นภาขวัญ ศรีคลังไพร ฮั่วเคียวกงอัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
371 ด.ช.สิทธิศักดิ์ อุตส่าห์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
372 ด.ช.ธนวิชญ์ ภูมิวัตร์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
373 ด.ญ.ขวัญฤทัย สามสงวน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
374 ด.ญ.ณัฐวดี บรรณารักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
375 ด.ญ.กวินธิดา ทิพวรรณ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
376 ด.ช.ธีรภัทร พาลา อนุบาสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
377 ด.ช.ด.ช.ชลธี กันโสม เทศบาลเมืองท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
378 ด.ช.ธีภพ ยอดวันดี อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
379 ด.ญ.พัชราภรณ์ หิงขุนทด ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
380 ด.ญ.วริศา วัชรบูนนท์ โพธิเสนวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
381 ด.ญ.ธนพร โคนุตะ อนุบาลจุมพลโพนพิสัย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
382 ด.ญ.กัญญาภัทร ทานอุทิศ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
383 ด.ญ.ธัญพิชชา ชะยอามาตย์ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
384 ด.ญ.ภูษณิศา สาวิเสน โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
385 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ สุขสร้อย อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
386 ด.ช.พชรกร เเก้วหิน เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
387 ด.ช.ประเสริฐศักดิ์ คำสร้าง ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
388 ด.ญ.นงนภัส สมันศรี ชุมชนบ้านปะโค Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
389 ด.ญ.รินรดา ศรีอุดม อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
390 ด.ญ.ณัฐณิชา นาทราย เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
391 ด.ญ.กัลยารัตน์ น้อยอ่อนโพธิ์ อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
392 ด.ช.กฤตยชญ์ วกสูงเนิน อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
393 ด.ช.ประวิทย์ มาอิน อนุบาลสาริกา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
394 ด.ญ.รัตนรัตน์ อาจนาวัง โกมลวิทยาคาร Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
395 ด.ช.ปรเมษฐ์ ปัญญาศิริ อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
396 ด.ช.ธนากร ถาวรหงษ์ บ้านวังยาง Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
397 ด.ช.อิทธิพัทธ์ นาสิงทอง หัวหาดวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
398 ด.ญ.สุวรินทร์ โสมงาม อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
399 ด.ญ.ศวรรยา เลิศสุธรรม ไทยรัฐวิทยา72(เทศบาล8) Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
400 ด.ญ.ศิริวิมล นิลเพชร อนุบาลหนองคาย Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
401 ด.ช.อัศวิน ดิสถาฤทธิ์ ฮัวเคียงกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
402 ด.ญ.นันท์นภัส วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
403 ด.ช.ธีรเดช โสภาพ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
404 ด.ญ.ณัฐริกา ชัยเจริญ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
405 ด.ช.ธนัท โยธิกุล อนุบาลรัตนบัณฑิต Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
406 ด.ญ.กัลยาณี ผาสุข เซนล์ปอน Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
407 ด.ญ.ธวัลรัตน์ กานต์ติวรรณ โรซารีโอวิทยา Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
408 ด.ญ. หนึ่งฤทัย บุบผามะตะนัง ราชประชานุเคราะห์๑๔ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
409 ด.ญ.สุกานดา สิงห์คำป้อง อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/วิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 67
410 ด.ญ.นันทิกานต์ เพ็ชรยิ้ม อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
411 ด.ญ.ธีราพร อักษร อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
412 ด.ญ.วริศรา หาญธงชัย อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
413 ด.ญ.จิราภัทร​ พิสัยสวัสดิ์ สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
414 ด.ญ.วิกัญญา บรรพจันทร์ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
415 ด.ญ.ปทิตตา ตัณณารัตน์ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
416 ด.ช.ธรรมสรณ์ สกุลคู ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
417 ด.ช.เธียรรัตน์ ราชบัณฑิตย์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
418 ด.ญ.ภัทราพร พันทะศรี บ้านถิ่นสุขาวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
419 ด.ญ.วรรณวิศา โลหิทัต บ้านหนองบัวเงิน Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
420 ด.ญ.ฐิตินันท์ สุจริต หินโงมวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
421 ด.ญ.วิรดา ศิริเชษฐ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
422 ด.ญ.ปวิดา โสภาหัสดร หัวหาดวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
423 ด.ญ.ปรียาวรรณ สุดามิน ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
424 ด.ญ.ชาลิสา บุญฤทธิ์ โรซารีโอวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
425 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ชิณโชติ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
426 ด.ญ.นริสา โพนแปะ บ้านหมากก่องฝายแตก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
427 ด.ญ.กมลพรรณ ริยะบุตร อนุบหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
428 ด.ญ.จิรชยา ภักดีวิเศษ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
429 ด.ญ.ลภัสรดา วิเศษรัตน์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
430 ด.ญ.จิตตินี บรรพตสกุล ไทยรัฐวิทยา105เชือกหม้วยวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
431 ด.ช.พร้อมพงศ์ วงศ์นุกูล อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
432 ด.ช.ณัฐเศรษฐ อิฐถารัตน์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
433 ด.ญ.จิราภรณ์ ทรัพย์พันธ์ หินโงมวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
434 ด.ญ.ธณิษชา ชาญรอบรู้ บ้านคุยนางขาว Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
435 ด.ญ.สิริรักษ์ แก้วเทพ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
436 ด.ช.นันทวัฒน์ คุณากาล สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
437 ด.ญ.นันทพร มีธรรม บ้านหนองบัวเงิน Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
438 ด.ญ.สุทินา เพชรประกอบ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
439 ด.ญ.ปุณนัฐดา ถนิมแนบ อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
440 ด.ญ.ฟ้าลดา จันทร์จอม อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
441 ด.ช.เอกรินทร์ พลยะเลข ไทยรัฐวิทยา๑๐๕(เชือกกล้วยวิทยา) Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
442 ด.ญ.วิรัญชนา นันจันที เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
443 ด.ญ.ไอรดา มณีสวาท บ้านหนองบัวเงิน Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
444 ด.ญ.ชุติพันธุ์ จารุพัชร์ฉายา อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
445 ด.ญ.จิรัชญา บุญเลิศ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
446 ด.ญ.สุภาวดี โพศรีงาม เทศบาล1สว่างวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
447 ด.ช.พายุ โสภาหัสดร อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
448 ด.ญ.จันทร์เจ้า สุขัง อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
449 ด.ญ.ภควรรณ ราชไมตรี อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
450 ด.ญ.วรัชญา หนาดทอง อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
451 ด.ญ.ชญาดา เจนธนานันท์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
452 ด.ญ.ชนนิกานต์ วงศ์ณรัตน์ เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
453 ด.ช.ชนน บาลโคตรคุณ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
454 ด.ช.สืบสกุล มิตา บ้านคุยนางขาว Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
455 ด.ญ.ชญาภา อุยะพิตัง เทศบาล5มีชัยวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
456 ด.ญ.ไตรรัตน์ ศรีโคตร อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
457 ด.ญ.กวินธิดา ภวภูตานนท์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
458 ด.ญ.วราภรณ์ นวนสว่าง เทศบาล1สว่างวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
459 ด.ญ.นภาภรณ์ ขันธชวนะ บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
460 ด.ญ.ณฐมน บริพัฒน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
461 ด.ญ.ญาณัจฉรา ในผลดี บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
462 ด.ญ.อนุธิดา พิลึกเรือง อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
463 ด.ญ.กัญจน์ชา ชารีชุม เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
464 ด.ญ.สุพัตรา พลโยธี เทศบาล 5 มีชัยวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
465 ด.ญ.จิรัชญา ดีพร้อม อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
466 ด.ญ.ขวัญพิชชา คินาพิทย์ ราษฎร์นุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
467 ด.ญ.สุชัญญา อริยานุวัฒน์ เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
468 ด.ช.ธนพนธ์ พันพิลา อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
469 ด.ญ.ณัฐชานันท์ สิทธิชูเกียรติ จันทราราม Gifted/ภาษาไทย 9 มี.ค. 67
470 นายนิพนธ์ เสร็จแตง เทศบาล5มีชัยวิทยา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
471 ด.ญ.ฉันทิสา แก้วเชียงหวาง อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
472 ด.ช.กฤตพล กลิ่นรอด อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
473 ด.ญ.ยุวธิดา เพ็งสว่าง บ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
474 ด.ญ.ศิริญพร สุมารสิงห์ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
475 ด.ช.ณัฐนันท์ เคนดา บ้านนาน้ำพาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
476 ด.ช.คุณภัทร ชานัด เทศบาล1 สว่างวิทยา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
477 ด.ญ.นันทิยา ภูมีวัตร หินโงมวิทยา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
478 ด.ญ..เบญญาภา หาริกุล อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
479 ด.ญ.ถิรัชนันท์ ทุริสุทธิ์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
480 ด.ญ.ศุภลิดา เชื้อหงษ์ บ้านหนองนาง Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
481 ด.ญ.ลักษณวดี ชูเชื้อ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
482 ด.ญ.อภิญญา จันทนะชาติ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
483 ด.ญ.นภัสกร โคตรชมภู ชุมชนบ้านถ่อน Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
484 ด.ญ.นฤมล ศรีคุ้ม อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
485 ด.ญ.พรรณดาภา แสมรัมย์ บ้านหนองนาง Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
486 ด.ญ.สกาวเดือน จันทะโพรี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
487 ด.ญ.กรวิภา ฐานทัต เซนต์ปอลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
488 ด.ช.พชธกร อำพานนท์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
489 ด.ญ.ชฎาพร วงสา อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
490 ด.ญ.พุทธธิดา บุศดี อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
491 ด.ญ.พิชชาธนันท์ สลักษร สระใครไชยานุเคราะห์ Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
492 ด.ญ.พัชรินทร์ ทองอาษา เทศบาล1สว่างวิทยา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
493 ด.ญ.พิมพ์ชนก คำสุนันท์ ไทยรัฐวิทยา 105 เชือกหม้วยวิทยา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
494 ด.ช.ปราณัฐ์ เกิดวิชิต อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
495 ด.ญ.ศรินทรา จันทร์นวล วัดบ้านสำราญราฏษ์ Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
496 ด.ญ.อารยา ปริวัตร อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
497 ด.ญ.ปภัสษร ตรีเมฆ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
498 ด.ญ.จิรัชญานันท์ นาแสวง บ้านเวียงคุก Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
499 ด.ญ.กมลศิริ จันทราช อนุบาลดารณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
500 ด.ญ.ฐิติกานต์ นาคเหม เมืองบาง Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
501 ด.ญ.รุ่งอุไรพัณณ์ เมืองแสง บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
502 ด.ช.ธนิช เเดงศรี สำนักงานสลากกินเเบ่งที่75 Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
503 ด.ช.อนันตชัย นันทรักษา อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
504 ด.ญ.จิระประไพ สมรรถศรีบุตร โรงฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
505 ด.ญ.ปลายฟ้า เสียงสนั่น อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
506 ด.ญ.กัญญาภรณ์ โคตะมี เทศบาล 1 สว่างวิทยา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
507 ด.ญ.บวรรัตน์ อินนคร ครุราษฎร์รังสรรค์ Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
508 ด.ญ.ณัฐณิชา นาศิลพร้อม ราชประชานุเคราะห์14 Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
509 ด.ญ.ฐิติกานต์ สีทิม รร.บ้านเดื่อใต้ Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
510 ด.ช.ศุภวิชญ์ อุณารักษ์ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
511 ด.ญ.อารีรัตน์ ศรีหาธาตุ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
512 ด.ญ.พรินทร์ดา ราชบัญดิษฐ อนุบาลสาริกา Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
513 ด.ญ.มณีนุช ทับจันทร์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
514 ด.ญ.ชนัญธิดา มูลสุวรรณ อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาไทย 10 มี.ค. 67
515 ด.ญ.กมนตา กินเสน หินโงมวิทยา Gifted/ภาษาไทย 14 มี.ค. 67
516 ด.ญ.ปุณณ์นรี คินาพิทย์ โรซารีโอวิทยา Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
517 ด.ญ.พิมพ์ณดา สุกามิน ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
518 ด.ญ.เปรมศิณี ยุพา บ้านเมืองบาง Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
519 ด.ญ.กานต์พิชชา วัชระทรานนท์ สาธิตมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
520 ด.ญ.สิริพรรณ ชูนุกิจ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
521 ด.ญ.อรษา เทอดไทย ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
522 ด.ช.พุทธคุณ เพิ่มพิพัฒน์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
523 ด.ญ.สุธีรา ศรีทะรักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
524 ด.ญ.อนัญญาพร หอมเย็น ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
525 ด.ญ.กุลณัฐ วรวงษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
526 ด.ญ.ชลธิชา นกเต็น คู่เทียม อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
527 ด.ญ.ญดาณพัสค์ แสงสุวรรณ์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
528 ด.ช.พัฒนพงศ์ สุวรรณรินทร์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
529 ด.ช.เมธีนันท์ วงศ์ศิริยานนท์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
530 ด.ญ.รัตนพร ละครชัย อนุบาลดารุณีท่าบ่อ Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
531 ด.ช.กิตติพจน์ ละครลี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
532 ด.ช.ณัฐวุฒิ น้ำใส อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
533 ด.ช.ปิยวัช สลักษร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
534 ด.ญ.รวิสรา ดีสัตถา ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
535 ด.ญ.พาขวัญ สมรรถศรีบุตร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
536 ด.ญ.ปริตา สำอางเนตร ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
537 ด.ญ.กรชวัล โกกะรัมย์ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 9 มี.ค. 67
538 ด.ช.ศุกลวัฒน์ ทองแบบ ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 10 มี.ค. 67
539 ด.ญ.พิรญาณ์ กิจกล้า ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 10 มี.ค. 67
540 ด.ญ.ประภัสสร จันตะนี ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 10 มี.ค. 67
541 ด.ญ.ธีรดา กฤตยาจรรโลง สาธิตขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 10 มี.ค. 67
542 ด.ช.กฤตเมธ รัตนติสร้อย เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ Gifted/ภาษาจีน 10 มี.ค. 67
543 ด.ญ.ชญณิพัฑฒ์ ศรีอาภัย ฮั่วเคียวกงฮัก Gifted/ภาษาจีน 10 มี.ค. 67
544 ด.ญ.ปรางค์มุก ปู่วัง อนุบาลหนองคาย Gifted/ภาษาจีน 10 มี.ค. 67