หลักสูตร     วันที่

สรุปยอดผู้สมัครเข้าเรียน
หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
(วันที่ มี.ค. 2565)
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 685 คน แยกตามประเภทได้ดังนี้
หลักสูตรจำนวนผู้สมัคร (คน)รวม
ในเขตนอกเขต
Worldclass280405685
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 436 คน แยกตามประเภทได้ดังนี้
หลักสูตรจำนวนผู้สมัคร (คน)รวม
ม.3 เดิมม.3 ร.ร. อื่น
กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์181105286
กลุ่มภาษา9357150
รวม274162436