ผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP IP TP SMEP) ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ   รายชื่อแนบประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศ   รายชื่อแนบประกาศ

ดูคะแนนและผลการสอบ