รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ระดับชั้น   หลักสูตร
ที่ ชื่อนักเรียน โรงเรียนเดิม หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 ด.ญ.รดามณี จุลปาน เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
2 ด.ญ.ชญานิศ อัญชุลี อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
3 ด.ช.กรกร มะตนเด อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
4 ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมศร เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
5 ด.ญ.มัลลิกา บุตตะเสน ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 10 ก.พ. 67
6 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทิพย์สุทธิ์ บ้านบัณฑิตน้อย TP 10 ก.พ. 67
7 ด.ช.ภูริชญากรณ์ สาครเจริญ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
8 ด.ญ.กานต์พิชชา จตุรวงค์ อนุบาลสาริกา TP 10 ก.พ. 67
9 ด.ช.ศรรัก บุดนาชิน เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
10 ด.ช.ตันติกร สุทธิบริบาล อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
11 ด.ญ.วชิรญาณ์ แก้วจันทร์ อนุบาลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
12 ด.ช.ธนกฤต คิดตะเสน อนุบาลสาริกา TP 10 ก.พ. 67
13 ด.ญ.เจนอักษร จิวะนนท์ เซนต์ปอลหนองคาย EP/IP 10 ก.พ. 67
14 ด.ช.ภาสกร เพ็งพันธ์ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
15 ด.ช.ธนกฤต ดอนหนองบัว เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
16 ด.ญ.วนัชพร น้อยยะ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
17 ด.ญ.กวินทิพย์ นันตวงษ์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
18 ด.ช.แทนคุณ เทศศรีเมือง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต SMEP/TP 10 ก.พ. 67
19 ด.ช.วรพล บุญมี ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 10 ก.พ. 67
20 ด.ญ.ปราชธิดา ปัตรัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 10 ก.พ. 67
21 ด.ญ.วาฑิณี พุฒเขียว เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
22 ด.ญ.ชลธิชา หัสสา อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
23 ด.ญ.ลักขณา สุทธิโสภณ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
24 ด.ญ.ทักษพร ภูมิดอนชัย เซนต์ปอลหนองคาย EP 10 ก.พ. 67
25 ด.ช.กฤติน กมลเลิศ เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
26 ด.ญ.สิริรักษ์ แก้วเทพ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
27 ด.ญ.รวิสรา ดีสัตถา ฮั้วเคียวกงฮัก TP 10 ก.พ. 67
28 ด.ช.ชินกฤษณ์ ชาวพรอน ฮั่วเคียงกงฮักหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
29 ด.ช.ปุณณวิชญ์ พรมสีแก้ว อนุบาลสาริกา SMEP/TP 10 ก.พ. 67
30 ด.ญ.พิชญธิดา ป้องเทพ ฮั่วเคียวกงฮัก TP 10 ก.พ. 67
31 ด.ช.อาณกร ชินอ่อน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเข EP/IP 10 ก.พ. 67
32 ด.ช.ธนกฤต สีลือ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 10 ก.พ. 67
33 ด.ช.ประกฤษ สวนเส ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 10 ก.พ. 67
34 ด.ญ.สุกัญญา โยธารักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก TP 10 ก.พ. 67
35 ด.ญ.นิชาภา ภาณุมาศ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
36 ด.ญ.นลพรรณ พลเยี่ยม อนุบาลสาริกา TP/SMEP 10 ก.พ. 67
37 ด.ช.วิษณุพงศ์ ภูเงิน สาธิต มข.วิทยาเขตหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
38 ด.ญ.สุภารัตน์ สาสนทาญาติ อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP/SMEP 10 ก.พ. 67
39 ด.ช.ธนฤทธิ์ เข็มทอง เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
40 ด.ช.จิรากฤต เพ็ชรดีคาย อนุบาลสาริกา TP/SMEP 10 ก.พ. 67
41 ด.ญ.สิริพรรณ ชูนุกิจ ฮั่วเคียวกงฮัก TP 10 ก.พ. 67
42 ด.ช.จิรโชติ วิเศษสุนทร อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
43 ด.ช.พิชยดนย์ ทิพย์สมบัติ เซนต์ปอลหนองคาย EP/IP 10 ก.พ. 67
44 ด.ญ.ณริศรา ณ หนองคาย อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
45 ด.ญ.ภัทรวดี คำสว่าง อนุบาลดารณีท่าบ่อ EP 10 ก.พ. 67
46 ด.ญ.ชนากานต์ พิณรัตน์ อนุบาลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
47 ด.ญ.ภูริชญา ศรีจันทร์ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
48 ด.ญ.พัทธนันท์ วิรุณปักษี อนุบาลดารณีท่าบ่อ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
49 ด.ญ.กัญชพร สุวรรณรินทร์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
50 ด.ญ.ปภัสรา เจนธนานันท์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
51 ด.ช.อัยการ นามศรี อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
52 ด.ญ.อิงนภา อุปรีย์ เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง SMEP/TP 10 ก.พ. 67
53 ด.ช.ธนากร เรืองงาม อนุบาล หนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
54 ด.ช.ภาสกร โพธิเสน อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
55 ด.ญ.อรจิรา ชัยเวทย์ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 10 ก.พ. 67
56 ด.ช.ศุภณัฐ โคตะวี อนุบาลสาริกา SMEP/TP 10 ก.พ. 67
57 ด.ช.กฤษฎา คุณาเนตร สาธิต มข.วิทยาเขตหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
58 ด.ช.อนาวิล แก่นจวง ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย TP 10 ก.พ. 67
59 ด.ช.ธนัท มาลาศรี เซ็นต์ปอล SMEP/TP 10 ก.พ. 67
60 ด.ช.เธียรรัตน์ ราชบัณฑิตย์ อนุบาลสาริกา TP 10 ก.พ. 67
61 ด.ช.สรภัค สาระพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
62 ด.ญ.ธารารินทร์ สานิเกตุ บ้านศรีเชียงใหม่ SMEP 10 ก.พ. 67
63 ด.ช.สหรัถ ขันธ์ฤชัย เซนต์ปอลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
64 ด.ช.พัฒนพงศ์ สุวรรณรินทร์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะร์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
65 ด.ญ.พิมพ์ณดา สุกามิน ฮั่วเคียวกงฮัก TP 10 ก.พ. 67
66 ด.ญ.ธนภรณ์ ดิษฐเนตร ดอนบอสโกวิทยา SMEP/TP 10 ก.พ. 67
67 ด.ญ.พิมนิพา ซาปากดี บ้านโคกภู EP/IP 10 ก.พ. 67
68 ด.ญ.นิตติยา ปัญญา อนุบาลหนองคาย SMEP 10 ก.พ. 67
69 ด.ญ.ชนัญชิดา แสงสุวรรณ เซนต์ปอล SMEP/TP 10 ก.พ. 67
70 ด.ญ.ครองขวัญ สอนคำหาญ เทศบาล2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
71 ด.ญ.เบญญาภา พูนเพชรมงคล เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP 10 ก.พ. 67
72 ด.ญ.ภัทราพร รุ่งโรจน์รังสิกุล เทศบาล2ชำนาญนุเคราะห์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
73 ด.ช.ปวริศ บุญเกื้อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) TP/SMEP 10 ก.พ. 67
74 ด.ญ.เด็กหญิง ปรียาดา เนตรนี เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
75 ด.ญ.บวรลักษณ์ บวรกิติวงศ์ เทศบาล2 ชำนาญอนุเคราะห์ TP/SMEP 10 ก.พ. 67
76 ด.ช.ภูรินาจ อำนาจ อนุบาลสาริกา SMEP/TP 10 ก.พ. 67
77 ด.ช.พิชชากร นาชัยโชติ ฮั่วเคียวกงฮัก (จีน) TP 10 ก.พ. 67
78 ด.ญ.หริญรัญชณา ศรีเพ็ง อนุบาลสาริกา SMEP/TP 10 ก.พ. 67
79 ด.ช.รุ้งตะวัน อาคมศิลป์ อนุบาลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
80 ด.ญ.พรชิตา อ้นเอี่ยม เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1)​ TP 10 ก.พ. 67
81 ด.ช.รรรรรร บุญช่วย เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ TP 10 ก.พ. 67
82 ด.ช.ฐิติกร ทุริสุทธิ์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 10 ก.พ. 67
83 ด.ญ.วรินทร สุขสร้อย อนุบาลดารณีท่าบ่อ EP 10 ก.พ. 67
84 ด.ช.นรภัทร บุญใหญ่ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
85 ด.ญ.ลักษณ์นรี ใจสมบูรณ์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ EP/IP 10 ก.พ. 67
86 ด.ช.เตชิต เทพรังสฤษฎิ์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
87 ด.ญ.แองเจล่า ฟาร์ริส เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) TP/SMEP 10 ก.พ. 67
88 ด.ญ.ธมลวรรณ ทิมหิราช อนุบาลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
89 ด.ช.กานต์นิธิ งามแสง เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
90 ด.ช.ภวินท์ ถาชินเลิศ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
91 ด.ช.กิติกร จันทร์เปรม อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
92 ด.ช.ปกรณ์ แท่นหิน อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
93 ด.ญ.กรรณิกานต์ ดีเวียง เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP 10 ก.พ. 67
94 ด.ญ.ปภัทร์สิริ สมบูรณ์ทรัพย์ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
95 ด.ญ.ชนกนันท์ เงินไหลนอง เทศบาลเมืองท่าบ่อ( ท1.) TP/SMEP 10 ก.พ. 67
96 ด.ญ.ศศิภา โพธิ์สิม อนุบาลสาริกา SMEP/TP 10 ก.พ. 67
97 ด.ช.ชนะชัย บรรณารักษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก SMEP/TP 10 ก.พ. 67
98 ด.ช.กิตติ ศรีสว่าง เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
99 ด.ช.พัชรดนัย พิมพ์พา อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP 10 ก.พ. 67
100 ด.ญ.ธีร์จุฑา มาลาศรี เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
101 ด.ญ.สุกฤตา ศุภเลิศ เทศบาลเมืองท่าบ่อ TP/SMEP 10 ก.พ. 67
102 ด.ช.ทีปกร พิลาเทพ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
103 ด.ช.ธัญวัฒน์ แทนโสภา อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
104 ด.ญ.อริสา สืบสุวรรณ์ ฮั่วเคียวกงฮัก TP 10 ก.พ. 67
105 ด.ช.ณภัทร ฟั่นบ้านไร่ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 10 ก.พ. 67
106 ด.ญ.นัทชาภา เนาวรัตน์ อนุบาลดารณี EP 10 ก.พ. 67
107 ด.ช.อดุลวิทย์ ดวงพัง อนุบาลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
108 ด.ช.ภคิน สุวรรณคีรี เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ TP/SMEP 10 ก.พ. 67
109 ด.ญ.วรวลัญช์ บุญมี เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
110 ด.ช.วชิระ ทาสีดำ อนุบาลดารณีท่าบ่อ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
111 ด.ช.จิรภัทร อินทรักษา เซนต์ปอลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
112 ด.ช.ชนาธิป ชัยสมทิพย์ อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP 10 ก.พ. 67
113 ด.ญ.สิริกัลยา โยธะวงษ์ ฮั่วเคียวกงฮัก TP 10 ก.พ. 67
114 ด.ช.ชิณณวรรธน์ ศรีนาดี อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
115 ด.ญ.มินตรา ทองมาก เทศบาลเมืองท่าบ่อ TP/SMEP 10 ก.พ. 67
116 ด.ช.ศุภชัย อนันตกิจโสภณ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 10 ก.พ. 67
117 ด.ช.นฤเบศร์ นนทะสินธุ์ อนุบาลสาริกา TP 10 ก.พ. 67
118 ด.ช.ธนกฤต จิตจรัสธรรม เทศบาล 2 SMEP 10 ก.พ. 67
119 ด.ช.ศุภกร เหมะธุลิน อนุบาลหนองคาย SMEP 10 ก.พ. 67
120 ด.ญ.ศรุตา นิยะสม เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
121 ด.ญ.ณพิชญา บุตรจันทร์ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
122 ด.ญ.กุลนิษฐ์ นิระมล เซนต์ปอลหนองคาย SMEP 10 ก.พ. 67
123 ด.ช.ปกรณ์กิตติ์ นิสสัยพราหมณ์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 10 ก.พ. 67
124 ด.ช.สรวิศ นามแสงกาง อนุบาลดารณีท่าบ่อ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
125 ด.ช.ภัทรดนัย ถิรสกุลวงศ์ เซนต์ปอลหนองคาย EP 10 ก.พ. 67
126 ด.ญ.รินรตี ไทชนะสมบัติ อนุบาลหนองคาย TP 10 ก.พ. 67
127 ด.ญ.อัญชิสา ศรีกุลวงศ์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
128 ด.ญ.นฤมล ศรีคุ้ม อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
129 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ทองทัน อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
130 ด.ญ.เบญญาภา ณ หนองคาย เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 10 ก.พ. 67
131 ด.ญ.วริศรา เป็นสุข อนุบาลสาริกา SMEP/TP 10 ก.พ. 67
132 ด.ญ.วรัชยา อาสนานิ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
133 ด.ช.แอนดรูว์ เดวิด เทลเฟอร์ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
134 ด.ญ.เมธาพร ธนาศิลป์เกษม เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 10 ก.พ. 67
135 ด.ช.กัมปนาท โพธิ์คำพก เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
136 ด.ญ.แพรพัชร์ ศรีสงค์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 10 ก.พ. 67
137 ด.ญ.สุพิชฌาย์ สืบมา เซนต์ปอลหนองคาย EP 10 ก.พ. 67
138 ด.ช.จิณณ์ ใจวารี หัสดีศึกษา TP/SMEP 10 ก.พ. 67
139 ด.ช.วัชร์ชัยนันท์ เทพรัตน์ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 11 ก.พ. 67
140 ด.ช.ภานุวัฒน์ นราชิตธนธรรม เซ็นต์ปอลหนองคาย IP/EP 11 ก.พ. 67
141 ด.ช.พัฒนากร พร้อมเพรียง อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
142 ด.ญ.กัญพัชญ์ เจริญกิตติศักดิ์ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
143 ด.ญ.ภคพร เจริญใจ อนุบาลเธียรวนนท์ TP/SMEP 11 ก.พ. 67
144 ด.ช.ธนกร ทิพย์สุทธิ์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
145 ด.ช.ก้องภพ จันศรี อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
146 ด.ญ.อัญมณี พะกะยะ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
147 ด.ญ.แทนขวัญ ชุ่มเรืองศรี อนุบาลรัชดา SMEP/TP 11 ก.พ. 67
148 ด.ญ.ญาณิศา สีสวาท อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
149 ด.ญ.ชนิกานต์ พงษ์วาปี อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
150 ด.ช.พรหมพิริยะ พรมรินทร์ อนุบาลหนองคาย SMEP 11 ก.พ. 67
151 ด.ช.ทินวัฒน์ นามนัด อนุบาลสาริกา SMEP/TP 11 ก.พ. 67
152 ด.ช.รัชพล สัจจทองดี เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
153 ด.ช.ณัฐเศรษฐ อิฐถารัตน์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
154 ด.ช.นัชนนท์ เชื้อชาติ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
155 ด.ญ.ภัคจิรา ศรีโบราณ โรซารีโอวิทยา IP 11 ก.พ. 67
156 ด.ญ.พิณทอง สุวรพันธ์ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
157 ด.ช.ปัฐพีพล บุตรเสน อนุบาลสุดา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
158 ด.ญ.กวินธิดา ทิพวรรณ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 11 ก.พ. 67
159 ด.ญ.อารดา อินทรเพชร อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
160 ด.ญ. ธิติมา คันธมาตย์ อนุบาลสาริกา TP 11 ก.พ. 67
161 ด.ญ.คุณาลัย ถาวร อนุบาลสาริกา EP 11 ก.พ. 67
162 ด.ช.ปัณณวิชญ์ นิทชเคอ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
163 ด.ญ.บวรลักษณ์ ปะเมธา อนุบาลหนองคาย SMEP 11 ก.พ. 67
164 ด.ญ.วริศรา หาญธงชัย อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
165 ด.ญ.เพชรพลอย พระสลัก อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
166 ด.ญ.ภาพิมล สารภาค อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
167 ด.ญ.อัยยิกา สินเทาว์ อนุบาลเธียรวนนท์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
168 ด.ญ.นภัสวรรณ พระนคร อนุบาลสาริกา TP 11 ก.พ. 67
169 ด.ญ.ณิฌา นารี อนุบาลหนองคาย IP/EP 11 ก.พ. 67
170 ด.ช.ฉัตรมงคล​ แสงสว่าง อนุบาลสาริกา EP 11 ก.พ. 67
171 ด.ญ.จิรชยา หทัยวิกรม เทศบาลเมืองท่าบ่อ TP/SMEP 11 ก.พ. 67
172 ด.ช.พชรกร เเก้วหิน เซนต์ปอลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
173 ด.ช.คุณานุคุณ ศักดิ์ดา อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
174 ด.ช.กวิน ผลวัฒนะ อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
175 ด.ญ.ชื่นนภา บุรีดี รร.ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 11 ก.พ. 67
176 ด.ญ.อารียา จันทะโพรี อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
177 ด.ญ.กรุณา คงชุม อนุบาลหนองคาย EP/IP 11 ก.พ. 67
178 ด.ช.กฤตพัฒน์ วงษ์ปัตตา เซนต์ปอลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
179 ด.ช.ปกรพัฒน์ แก้วกรูด อนุบาลจุมพลโพนพิสัย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
180 ด.ช.เตชินท์ หอมมาลา อนุหนองคาย EP 11 ก.พ. 67
181 ด.ญ.กัลยาณี ผาสุข เซนล์ปอน SMEP 11 ก.พ. 67
182 ด.ช.คณาธิป ทองมาก เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
183 ด.ช.กรณัฏฐ์ บรรจงพิศานติ์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
184 ด.ญ.กชพรรณ กองอุดม เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
185 ด.ช.ปกรณ์เกียติ ศรีคำเงิน เทศบาล2 ชำนาญอนุเคราะห์ TP 11 ก.พ. 67
186 ด.ช.กิตติกวิน แวงโสม เทศบาล2 ชำนาญอนุเคราะห์ TP 11 ก.พ. 67
187 ด.ญ.อารดา กอวแก้ว เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
188 ด.ญ.ฉันทิสา แก้วเชียงหวาง อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
189 ด.ญ.ปพิชญา โยธา อนุบาลดารณีท่าบ่อ EP 11 ก.พ. 67
190 ด.ช.ณฐพล พิมพ์พา เซนต์ปอลหนองคาย EP/IP 11 ก.พ. 67
191 ด.ช.ชินณภัทร สหัสนา เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
192 ด.ญ.วรินทร์ ชัยสุข อนุบาลหนองคาย SMEP 11 ก.พ. 67
193 ด.ญ.พิรดาภร ทาบทา อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
194 ด.ช.ภูวนาท ทิพเสน อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
195 ด.ญ.อริศรา แซ่หลี อนุบาลหนองคาย SMEP 11 ก.พ. 67
196 ด.ญ.ภควรรณ ราชไมตรี อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
197 ด.ญ.ณัฐณิชา สิริแสง อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
198 ด.ช.สิรภพ ดาราสุริยะ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
199 ด.ญ.วิกัญญา บรรพจันทร์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
200 ด.ช.ธนัท โยธิกุล อนุบาลรัตนบัณฑิต SMEP/TP 11 ก.พ. 67
201 ด.ญ.ปุณนัฐดา ถนิมแนบ อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP 11 ก.พ. 67
202 ด.ญ.ณัฐณิชา นาทราย เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP 11 ก.พ. 67
203 ด.ช.ภูมิพศิน คำโสมศรี โกมลวิทยาคาร TP/SMEP 11 ก.พ. 67
204 ด.ช.ชลธี กันโสม เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) TP 11 ก.พ. 67
205 ด.ญ.ณัฐณิชา แสงฤทธิ์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) TP/SMEP 11 ก.พ. 67
206 ด.ช.ปภังกร ศรีสมบัติ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
207 ด.ญ.พิมพ์พิชชา โรเบิร์ตสัน อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
208 ด.ช.ภวัฒน์ สุวรรณี อนุบาลดารณี TP 11 ก.พ. 67
209 ด.ช.ณัฐวุฒิ น้ำใส อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
210 ด.ช.ชนาธิป คงเจริญ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
211 ด.ญ.วรัทยา จันเทพา เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
212 ด.ช.ธนชัย ชัยวงศ์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
213 ด.ช.วชิรวิชญ์ วงค์ทวีธีรโชติ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
214 ด.ญ.จิรัญญา รุ่งเรือง อนุบาลกุลวิกรานต์ SMEP 11 ก.พ. 67
215 ด.ญ.นันทภัค โชตนาการ อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP 11 ก.พ. 67
216 ด.ช.ปฏิภาณ พุทธมนตรี ดงเว้นดงเจริญวิทยา TP 11 ก.พ. 67
217 ด.ญ.เกวลิน คงแสนคำ อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP 11 ก.พ. 67
218 ด.ช.กฤษณพล พิณรัตน์ เทศบาล2ชำนาญอนุ้คราะห์ EP/IP 11 ก.พ. 67
219 ด.ช.เด็กชายเมธีนันท์ วงศ์ศิริยานนท์ เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
220 ด.ญ.ญาณาธิป ฆารไสย เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
221 ด.ช.ทยากร มัธยม อนุบาลหนองคาย SMEP 11 ก.พ. 67
222 ด.ญ.ปรียาทิพย์ ถิ่นภูเขียว อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP 11 ก.พ. 67
223 ด.ช.คุณนรินทร์ ทองดีสาร เซนต์ปอล TP/SMEP 11 ก.พ. 67
224 ด.ญ.ศิริวิมล นิลเพชร อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
225 ด.ญ.พิชามญช์ พลพิทักษ์ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
226 ด.ญ.อภิญญา จันทนะชาติ อนุบาลสาริกา SMEP/TP 11 ก.พ. 67
227 ด.ญ.อนัญญา นันทะมีชัย ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 11 ก.พ. 67
228 ด.ช.เอกพิสิทธิ์ บุญรวม ฮั่วเคียวกงฮัก TP 11 ก.พ. 67
229 ด.ญ.ชาลิสา บุญฤทธิ์ โรซารีโอวิทยา EP 11 ก.พ. 67
230 ด.ช.ทีฆทัศน์ พรรณะ เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
231 ด.ญ.ถิรพร พานบูชาวงศ์ เซนต์ปอล SMEP/TP 11 ก.พ. 67
232 ด.ญ.ณิชาภัทร ดวงภุมเมศร์ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
233 ด.ช.ชุติพนธ์ บุราณศรี สระใครไชยานุเคราะห์ TP 11 ก.พ. 67
234 ด.ญ.อารยา ปริวัตร อนุบาลสาริกา TP 11 ก.พ. 67
235 ด.ญ.ชญาดา ก๋องแก้ว อนุบาลสาริกา SMEP/TP 11 ก.พ. 67
236 ด.ญ.กัญจน์ณิชา ชารีชุม เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
237 ด.ญ.สุวิมล ไชยเดช เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
238 ด.ช.ภรภัทร พรมวิโย เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
239 ด.ญ.ทัศศิญา อินทร์ชัยศรี อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
240 ด.ช.ชนะชล อักษรพิมพ์ เซนต์ปอลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
241 ด.ญ.พัณณิตา วาชชัยกุล เธียรวนนท์ TP 11 ก.พ. 67
242 ด.ญ.นิจวิภา สมเสาร์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
243 ด.ญ.ภัทรธิดา จันทะผล อนุบาลเธียรวนนท์ SMEP 11 ก.พ. 67
244 ด.ญ.ญาณภัทร อัครวิจิตร เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
245 ด.ญ.อรจิรา อุปฮาด อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
246 ด.ญ.ณภัทรลภา บรรณารักษ์ โรซารีโอวิทยา TP 11 ก.พ. 67
247 ด.ช.ธานินทร์ ทองจันทร์ เซนต์ปอลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
248 ด.ญ.อัญชิสา ดอกคำ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
249 ด.ญ.พิมพ์ลภัส แพงวงศ์ อนุบาลดารณีท่าบ่อ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
250 ด.ช.เปรมณัช ศรีงาม เลิศปัญญา EP 11 ก.พ. 67
251 ด.ญ.ภควดี เหมนิล โรซารีโอวิทยา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
252 ด.ช.พสธร สุภาพันธ์ เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
253 ด.ช.นภกฤติ โคตรชมภู เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
254 ด.ญ.มนัสนันท์ อนุรักษ์แดนไทย เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
255 ด.ช.พีระพัฒน์ เยรัมย์ อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
256 ด.ญ.ไอรดา แก้วคำใส โรซารีโอวิทยา EP 11 ก.พ. 67
257 ด.ญ.ไตรรัตน์ ศรีโคตร อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
258 ด.ญ.แองเจอริน่า เกียวโก้ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP 11 ก.พ. 67
259 ด.ญ.ญาณิสา ชัยหาฤทธิ์ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
260 ด.ช.ภูผา หมอดู เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
261 ด.ช.นันธวัช จันโท เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
262 ด.ญ.วรนิษฐา ลี้สมบัติวัฒนะ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
263 ด.ญ.เมธาพร แสนราชบุตร อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
264 ด.ช.กิตติภพ พาภักดี อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
265 ด.ช.อาทิวราห์ ศรีจำปา บ้านบัณฑิตน้อย TP 11 ก.พ. 67
266 ด.ช.รัชชานนท์ ขาวสะอาด เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 11 ก.พ. 67
267 ด.ญ.ปิยธัญญา ดอนจันทร์โคตร อนุบาลเธียรวนนท์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
268 ด.ช.ภาคิน สุราษฎร์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
269 ด.ช.ปฏิญญา ของหลง พิชญบัณฑิต2 TP/SMEP 11 ก.พ. 67
270 ด.ญ.ธนิดา วงศ์เจริญ อนุบาลจุมพลโพนพิสัย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
271 ด.ช.ณฐวัฒน์ เวียกไทยสงค์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 11 ก.พ. 67
272 ด.ญ.กุลยา ภาษีชา อนุบาลดารณีท่าบ่อ EP 11 ก.พ. 67
273 ด.ญ.ภูรัชญา ทับทิมทอง อนุบาลสาริกา SMEP/TP 11 ก.พ. 67
274 ด.ญ.ณฐมน สุทธิ เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ TP/SMEP 11 ก.พ. 67
275 ด.ญ.กัญญาณัฐ แก้วประดับ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 11 ก.พ. 67
276 ด.ญ.รัตนกัลยา สีหาวงษ์ อนุบาลเธียรวนนท์ SMEP/TP 11 ก.พ. 67
277 ด.ญ.จิตรานุช ยงยุทธ อนุบาลหนองคาย TP 11 ก.พ. 67
278 ด.ญ.กัญญาภัทร ทานอุทิศ โรซารีโอวิทยา TP/SMEP 11 ก.พ. 67
279 ด.ญ.รินรดา อดุลโภคาธร อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 12 ก.พ. 67
280 ด.ญ.พิมณภัส เจริญยุทธ อนุบาลหนองคาย TP 12 ก.พ. 67
281 ด.ญ.อาทิยาภรณ์ โพธิ์ศิริ เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 12 ก.พ. 67
282 ด.ญ.ปวริศาพร ไทยทอง อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP/SMEP 12 ก.พ. 67
283 ด.ช.ศุภวิชญ์ วงศ์ประทุม อนุบาลหนองคาย SMEP 12 ก.พ. 67
284 ด.ช.คณากฤต รัตนาวิบูลย์ สาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเเขตหนองคาย SMEP/TP 12 ก.พ. 67
285 ด.ญ.อรรัมภา สาริยา ฮั่วเคียวกงฮัก SMEP/TP 12 ก.พ. 67
286 ด.ช.อริญชัย สีหไตร เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 12 ก.พ. 67
287 ด.ช.พลกฤษ มีเสงี่ยม เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 12 ก.พ. 67
288 ด.ช.ธนพล แก้วรอด เซนต์ปอลหนองคาย EP 12 ก.พ. 67
289 ด.ญ.นันท์นภัส มหาสมบัติ อนุบาลสาริกา SMEP/TP 12 ก.พ. 67
290 ด.ช.อัสนี นามสุโน อนุบาสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
291 ด.ญ.จิรัชญา โคตรชมภู อนุบาลเธียรวนนท์ IP/EP 12 ก.พ. 67
292 ด.ญ.ณัฐวิริณ ชงัดเวช เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ IP/EP 12 ก.พ. 67
293 ด.ญ.พศิกา อ่อนพรม อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 12 ก.พ. 67
294 ด.ญ.จิรัญญา นันธิสุทธิ์ ฮั่วเคียวกงฮัก SMEP/TP 12 ก.พ. 67
295 ด.ญ.เปรมฤดี ธรรมสุข ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 12 ก.พ. 67
296 ด.ญ.เจตน์ เบอร์นาร์ด อนุบาลหนองคาย EP/IP 12 ก.พ. 67
297 ด.ช.พร้อมพงศ์ วงศ์นุกูล อนุบาลสาริกา EP/IP 12 ก.พ. 67
298 ด.ช.ภัทรพล เทศศรีเมือง บ้านบัณฑิตน้อย TP 12 ก.พ. 67
299 ด.ญ.ปาริชาติ สิทธิพันธ์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
300 ด.ญ.ธนาภา สีหาบุตร ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหมวยวิทยา) SMEP/TP 12 ก.พ. 67
301 ด.ช.สิรวิชญ์ ดวงคำ บ้านศรีเชียงใหม่ TP 12 ก.พ. 67
302 ด.ญ.สุพิชญา แก้วคุณเมือง เซนต์ปอนหนองคาย IP/EP 12 ก.พ. 67
303 ด.ญ.กวิสรา เลาเลิศ อนุบาลศรีเชียงใหม่ SMEP/TP 12 ก.พ. 67
304 ด.ญ.พิชชาพร โคตรชมภู เซนต์ปอล TP 12 ก.พ. 67
305 ด.ช.ธนภัทร ชัยสาลี เซนต์ปอลหนองคาย TP 12 ก.พ. 67
306 ด.ญ.อริสา แกล้วกล้า อนุบาลสาริกา SMEP/TP 12 ก.พ. 67
307 ด.ญ.จิตตินี บรรพตสกุล ไทยรัฐวิทยา๑๐๕(เชือกหม้วยวิทยา) SMEP/TP 12 ก.พ. 67
308 ด.ญ.อรทัย ดอกงูเหลือม อนุบาลสาริกา SMEP/TP 12 ก.พ. 67
309 ด.ญ.เปมิศา โพธิดอกไม้ บ้านเวียงคุก TP/SMEP 12 ก.พ. 67
310 ด.ญ.เปมิกา โพธิดอกไม้ บ้านเวียงคุก TP/SMEP 12 ก.พ. 67
311 ด.ช.ธีรภัทร พาลา อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
312 ด.ช.ธนกฤต คำเขียว ฮัวเคียวกงฮัก TP/SMEP 12 ก.พ. 67
313 ด.ช.ตฤณ พรหมเนาว์ โฮลี่เมรี่ TP/SMEP 12 ก.พ. 67
314 ด.ญ.มณีปภัสสร บุญรวม อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
315 ด.ญ.ธนัชพร จันทสุรี ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 12 ก.พ. 67
316 ด.ช.ชนสรณ์ แก้วโกมินทวงษ์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
317 ด.ช.วัชรวิชย์ โพธิ์เวียงคำ ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 12 ก.พ. 67
318 ด.ญ.กนกพิชญ์ บัวเปื่อย สระใครไชยานุเคราะห์ TP/SMEP 12 ก.พ. 67
319 ด.ช.ศุภวิชญ์ อุณารักษ์ อนุบาลสาริกา TP 12 ก.พ. 67
320 ด.ช.ธนันชัย เทพพิทักษ์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
321 ด.ญ.ปพิชญา วิไลศรี อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
322 ด.ญ.ณฐมน ถาบุตร เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP 12 ก.พ. 67
323 ด.ช.ธีรภัทร โทเกาะ เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.๑) SMEP 12 ก.พ. 67
324 ด.ญ.ณัชชรีย์ ลิมมณี เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 12 ก.พ. 67
325 ด.ช.ปกรณ์ ทิณาภูวงศ์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
326 ด.ญ.กวินธิดา ภวภูตานนท์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
327 ด.ช.ภัทรดนัย อุ่นวงษ์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 12 ก.พ. 67
328 ด.ช.ธนกฤต ธงชัย อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 12 ก.พ. 67
329 ด.ญ.ธนัญชนก อำพาภรณ์ อนุบาลจุมพล TP/SMEP 12 ก.พ. 67
330 ด.ช.กันตินันท์ ชินสอน อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP 12 ก.พ. 67
331 ด.ญ.อนัญญาพร หอมเย็น ฮั่วเคียวกงฮัก SMEP 12 ก.พ. 67
332 ด.ช.จาตุรนต์ บุญเรืองเศษ บ้านศรีเชียงใหม่ TP/SMEP 12 ก.พ. 67
333 ด.ช.กาณฑ์ สีสะหมุด สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย IP/EP 12 ก.พ. 67
334 ด.ญ.มุกดารัศมิ์ แพเอี่ยมทรัพย์ เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 12 ก.พ. 67
335 ด.ญ.พัชรินทร์ สาธร อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 12 ก.พ. 67
336 ด.ญ.กมลลักษณ์ บุญช่วย อนุบาลสาริกา TP 12 ก.พ. 67
337 ด.ญ.ธณิชฌา งามชัด เธียรวนนท์ SMEP/TP 12 ก.พ. 67
338 ด.ญ.เบญญาภา สระอุบล ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 12 ก.พ. 67
339 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พิลาพรม อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
340 ด.ญ.ปาริฉัตร สิงหรา บ้านหมากก่องฝายแตก TP 12 ก.พ. 67
341 ด.ญ.มนัสญา คุณแพง บ้านหมากก่องฝายแตก TP 12 ก.พ. 67
342 ด.ญ.สิริวิมล นัดใหม่ ชุมชนสามพร้าว TP 12 ก.พ. 67
343 ด.ญ.พิชญาภา อินทะราช บ้านหนองเดิ่น TP/SMEP 12 ก.พ. 67
344 ด.ช.วรเมธ ชาภิรมย์ อนุบาลสาริกา TP 12 ก.พ. 67
345 ด.ช.พีรวิชญ์ แสนติด หัสดีศึกษา TP 12 ก.พ. 67
346 ด.ญ.ฉัตรชนก คำมีทอง ครุราษฎร์รังสรรค์ TP 12 ก.พ. 67
347 ด.ช.พีรภพ สุขสวัสดิ์ ครุราษฎร์รังสรรค์ TP 12 ก.พ. 67
348 ด.ญ.จันทรวิมล บุญพบ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
349 ด.ช.ภัทรพล ปริวัตรปรีชา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย EP 12 ก.พ. 67
350 ด.ช.ศิรวิทย์​ เศษฤทธิ์ บ้านโนนสว่าง SMEP/TP 12 ก.พ. 67
351 ด.ญ.วิภาวี อารยะรังษี อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
352 ด.ญ.สุกริตา โกษาเกต อนุสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
353 ด.ช.จักรกฤษณ์ ฉัตรมี บ้านหนองเดิ่น TP/SMEP 12 ก.พ. 67
354 ด.ญ.เด็กหญิงกุลลดา ปัดถามัย รร.อนุบาลหนองคาย TP 12 ก.พ. 67
355 ด.ช.น้อมเกล้า พัฒนวนิชชากร อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
356 ด.ญ.พุทธธิดา บุศดี อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
357 ด.ช.เด็กชายวงศธร แสงศรี อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 12 ก.พ. 67
358 ด.ญ.พิชชาพร สุยะทา อนุบาลรัชดา TP 12 ก.พ. 67
359 ด.ช.ณัฏกิตติ์ คิดชัย อนุบาลสาริกา TP/SMEP 12 ก.พ. 67
360 ด.ญ.ปิยาอร พรมวงษ์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
361 ด.ญ.พนิดา สร้างลี อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
362 ด.ญ.สุภารัตน์ บุญคาน อนุบาลสาริกา TP/SMEP 13 ก.พ. 67
363 ด.ช.ธีรภัทร ทัศพจน์ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 13 ก.พ. 67
364 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ชินราช เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 13 ก.พ. 67
365 ด.ญ.สุชัญญา อริยานุวัฒน์ เทศบาล 1 สว่างวิทยา SMEP 13 ก.พ. 67
366 ด.ญ.จุฑาทิพย์ สีเทา เทศบาลเมืองท่าบ่อ TP/SMEP 13 ก.พ. 67
367 ด.ช.จิรายุทธ สีเทา เทศบาลเมืองท่าบ่อ TP/SMEP 13 ก.พ. 67
368 ด.ช.ธนภัทร กสิวัฒน์ อนุบาลจุมพลโพนพิสัย TP 13 ก.พ. 67
369 ด.ญ.จิราภัทร ตรีรัตน์ อนุบาลโซ่พิสัย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
370 ด.ช.กิตติพล ใจขาน อนุบาลหนองคาย SMEP 13 ก.พ. 67
371 ด.ญ.ภัทรกมล วงษ์คำดี เทศบาล2ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP 13 ก.พ. 67
372 ด.ญ.กวินทรา จันทะราช บ้านหนองเดิ่น TP/SMEP 13 ก.พ. 67
373 ด.ญ.ปลายฟ้า เสียงสนั่น อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
374 ด.ญ.บัณฑิติยา คุณานันท์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
375 ด.ญ.ญาณิศา ปัตตานี อนุบาลรัชดา SMEP/TP 13 ก.พ. 67
376 ด.ญ.มติมนต์ สีหาพล สระใครไชยานุเคราะห์ TP 13 ก.พ. 67
377 ด.ญ.ธนิษฐา ตันนารัตน์ ฮั่วเคี้ยวกงฮัก TP/SMEP 13 ก.พ. 67
378 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีสม เทศบาลเมืองท่าบ่อ ท.1 TP/SMEP 13 ก.พ. 67
379 ด.ญ.พรินทร์ดา ราชบัญดิษฐ อนุบาลสาริกา EP 13 ก.พ. 67
380 ด.ญ.ธัญพิชชา ชัยอามาตย์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
381 ด.ญ.เด็กหญิงภคพร จรดรัมย์ ราษฏร์นุเคราะห์ SMEP/TP 13 ก.พ. 67
382 ด.ญ.วราภรณ์ นวนสว่าง เทศบาล 1 สว่างวิทยา SMEP 13 ก.พ. 67
383 ด.ญ.ธีรดา กฤตยาจรรโลง สาธิตขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย SMEP/TP 13 ก.พ. 67
384 ด.ญ.วารินทร์ บัวเย็น อนุบาลสาริกา TP/SMEP 13 ก.พ. 67
385 ด.ช.อัครพล วรรณคำ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 13 ก.พ. 67
386 ด.ญ.กมลพรรณ ริยะบุตร อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
387 ด.ช.เชาวรัตน์ ประธรรมเต อนุบาลหนองคาย EP/IP 13 ก.พ. 67
388 ด.ช.ภูวิศ. แสนบุญเมือง ราษฎร์นุเคราะห์ TP/SMEP 13 ก.พ. 67
389 ด.ช.ทีฆายุ บุญทะเสน ฮัวเคียวกงฮัก SMEP/TP 13 ก.พ. 67
390 ด.ช.ฐิติวุฒิ คงทวี อนุบาลสาริกา TP/SMEP 13 ก.พ. 67
391 ด.ญ.พรรณวรท เมืองแสง อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
392 ด.ญ.ธีราพร อักษร อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP/SMEP 13 ก.พ. 67
393 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สุวิเสน ราษฏร์นุเคราะห์ TP/SMEP 13 ก.พ. 67
394 ด.ญ.พิชญ์สิณี กูดอั้ว อนุบาลสาริกา TP/SMEP 13 ก.พ. 67
395 ด.ญ.รัชฎาภรณ์ คันธรินทร์ ไทยรัฐวิทยา๑๐๕(เชือกหม้วยวิทยา) SMEP/TP 13 ก.พ. 67
396 ด.ช.ไกรวุฒิ ว่องวีรวุฒิ เซนต์ปอลหนองคาย TP 13 ก.พ. 67
397 ด.ช.องอาจ นันทะมีชัย อนุบาลสาริกา TP/SMEP 13 ก.พ. 67
398 ด.ช.ปณิธิ รัตนวงษ์ เซนต์ปอล TP/SMEP 13 ก.พ. 67
399 ด.ญ.บวรลักษณ์ วงษา บ้านเวียงคุก IP 13 ก.พ. 67
400 ด.ช.ปุณณพัฒน์ โปตะวัฒน์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
401 ด.ช.ธราธิป ณ สุนทร อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
402 ด.ช.ปภาวิน แก้วดวงสี บ้านหนองบัวเงิน EP/IP 13 ก.พ. 67
403 ด.ญ.อรัญญา แก้วพิลา อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
404 ด.ญ.ชญานันทน์ วงหาจักรธนันต์ เทศบาล1สว่างวิทยา SMEP/TP 13 ก.พ. 67
405 ด.ญ.ธนพร สายเหง้า เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 13 ก.พ. 67
406 ด.ช.ณัฐนันท์ เคนดา บ้านนาน้ำพาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
407 ด.ญ.สุพิชญา โลกน้อย ราษฎร์นุเคราะห์ TP/SMEP 13 ก.พ. 67
408 ด.ญ.จีกาญดา โคตรชมภู เทศบาลเมืองท่าบ่อ TP/SMEP 13 ก.พ. 67
409 ด.ช.วิศนุ หัสสา อนุบาลหนองคาย TP 13 ก.พ. 67
410 ด.ญ.กวินทิพย์ กานต์ชนิต สิรกานต์มอนเทสซอริ EP 13 ก.พ. 67
411 ด.ญ.วริษา หงษ์สระคู บ้านนาน้ำพาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
412 ด.ช.ฉัตรดนัย เถื่อนม่วง อนุบาลสาริกา TP 13 ก.พ. 67
413 ด.ญ.ษมาวีร์ อัศวพัฒนชิน เซนต์ปอลหนองคาย SMEP 13 ก.พ. 67
414 ด.ช.นรเทพ บุญเกิด อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
415 ด.ช.เจษฎาภรณ์ สุวรรณเกษี บ้านนาน้ำพาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
416 ด.ญ.ปวีณา ผาทอง บ้านบัณฑิตน้อย SMEP 13 ก.พ. 67
417 ด.ญ.ธนวรรณพิชชา ทวาวิวัตน์ โรซาริโอวิทยา TP 13 ก.พ. 67
418 ด.ช.วรกร ตริยาวธัญญู สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย SMEP/TP 13 ก.พ. 67
419 ด.ญ.ณัฐฏิดา โคตรอาสา อนุบาลสาริกา SMEP/TP 13 ก.พ. 67
420 ด.ช.ธนโชติ หาคำ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 13 ก.พ. 67
421 ด.ญ.ปุณยวีย์ สุทธิอาจ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
422 ด.ญ.ธาราทิพย์ เเสงสุข บ้านโคกก่อง TP/SMEP 13 ก.พ. 67
423 ด.ญ.ศุภิสรา จันทะสุวรรณ อนุบาลหนองคาย TP 13 ก.พ. 67
424 ด.ช.ธรรมปพน ทองเพ็ญ เซนต์ปอลหนองคาย TP/SMEP 13 ก.พ. 67
425 ด.ญ.ศรินทรา จันทร์นวล วัดบ้านสำราญราษฎร์ SMEP 13 ก.พ. 67
426 ด.ญ.ชญาภา อุยะพิตัง เทศบาล 5 มีชัยวิทยา TP/SMEP 13 ก.พ. 67
427 ด.ช.ปกาศิต รัตนติสร้อย อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
428 นายนิพนธ์ เสร็จแตง เทศบาล 5 มีชัยวิทยา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
429 ด.ญ.สุกานดา สิงห์คำป้อง อนุบาลดารณีท่าบ่อ TP/SMEP 14 ก.พ. 67
430 ด.ช.บรรณวิชญ์ นามเมืองคุณ เซนต์ปอล TP/SMEP 14 ก.พ. 67
431 ด.ช.ธนภัทร สุริยะไกร ฮั่วเคียวกงฮัก SMEP/TP 14 ก.พ. 67
432 ด.ญ.จิรัชญา ดีพร้อม อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
433 ด.ช.ปฏิภาณ สุนทรวัฒน์ อนุบาลสาริกา EP/IP 14 ก.พ. 67
434 ด.ญ.ชฏาพร วงสา อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
435 ด.ช.ปกรณ์ อินทะวงค์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
436 ด.ช.ปิยะวัฒน์ บัวผัน อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 14 ก.พ. 67
437 ด.ญ.ชโลทร นาแถมพลอย อนุบาลโนนสะอาด TP/SMEP 14 ก.พ. 67
438 ด.ญ.ณัฏฐณิชา คุรุศาสตรา เซนต์ปอลหนองคาย SMEP/TP 14 ก.พ. 67
439 ด.ช.ธิติวุฒิ พุฒซ้าย อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
440 ด.ญ.ทัดดาว พิมพ์สวัสดิ์ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 14 ก.พ. 67
441 ด.ช.ภาตะวัล ตันติเมธา อนุบาลจุมพลโพนพิสัย SMEP 14 ก.พ. 67
442 ด.ญ.กัญญาพัชร ประมนต์ อนุบาลสาริกา TP 14 ก.พ. 67
443 ด.ช.จิรพัฒน์ ท้าวนิน อนุบาลสาริกา EP/IP 14 ก.พ. 67
444 ด.ญ.กชกร นัคสาร อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 14 ก.พ. 67
445 ด.ญ.รมย์ชลี ปานมีศรี โรซารีโอวิทยา SMEP/TP 14 ก.พ. 67
446 ด.ช.จิณณทัศน์ พรมมา ชุมชนบ้านถ่อน TP/SMEP 14 ก.พ. 67
447 ด.ช.มงคล ขุนใหญ่ บ้านหนองนาง SMEP/TP 14 ก.พ. 67
448 ด.ญ.ธิชากรณ์ เหรียญทอง โรซารีโอวิทยา EP 14 ก.พ. 67
449 ด.ช.อติคุณ สุขโต เทศบาล 5 มีชัยวิทยา EP/IP 14 ก.พ. 67
450 ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วสาร อนุบาลหนองคาย TP 14 ก.พ. 67
451 ด.ญ.ภูษณิศา สาวิเสน โรซาริโอวิทยา TP 14 ก.พ. 67
452 ด.ญ.เปมิกา ศุภอักษร บ้านก่อนขันธ์ EP/IP 14 ก.พ. 67
453 ด.ญ.จุฑามาศ แก้วอุ่น บ้านหมากก่องฝายแตก TP 14 ก.พ. 67
454 ด.ญ.สวรรค์เกล้า นิคมภักดิ์ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 14 ก.พ. 67
455 ด.ญ.รินรดา ศรีอุดม อนุบาลหนองคาย TP 14 ก.พ. 67
456 ด.ช.สายชล กองอุดม โพธิเสนวิทยา EP 14 ก.พ. 67
457 ด.ญ.ปนัดดา พรมสมบัติ ฮั่วเคียวกงฮัก TP 14 ก.พ. 67
458 ด.ญ.ศุทธหทัย วังพิมูล สระใครไชยานุเคราะห์ TP 14 ก.พ. 67
459 ด.ญ.ณัฐนรี ทวีวาร สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ SMEP/TP 14 ก.พ. 67
460 ด.ญ.สุชารัตน์ ทองเมฆ อนุบาลหนองคาย SMEP/TP 14 ก.พ. 67
461 ด.ช.สุรวิชญ์ ใจขาน อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 14 ก.พ. 67
462 ด.ญ.อารดา ผิวบาง อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 14 ก.พ. 67
463 ด.ช.วายุภักษ์ ภูมิชัย บ้านนาเมย SMEP 14 ก.พ. 67
464 ด.ช.พรพิพัฒน์ เจนเขตรวิทย์ อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 14 ก.พ. 67
465 ด.ช.ณัฐพัชร์ พระสลัก อนุบาลหนองคาย TP 14 ก.พ. 67
466 ด.ญ.เปมิกา พลเยี่ยม ชุมชนบ้านถ่อน TP/SMEP 14 ก.พ. 67
467 ด.ช.ธีภพ​ ยอดวันดี อนุบาลสาริกา EP/IP 14 ก.พ. 67
468 ด.ญ.นงนภัส สมันศรี ชุมชนบ้านปะโค TP 14 ก.พ. 67
469 ด.ญ.ปิ่นมนัส เศษรักษา เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ TP 14 ก.พ. 67
470 ด.ญ.ยุพารัตน์ คงแก้ว โรซารีโอวิทยา TP 14 ก.พ. 67
471 ด.ญ.พิชชาธนันท์ สลักษร สระใครไชยานุเคราะห์ TP 14 ก.พ. 67
472 ด.ญ.ณัชชาภัทร พังหาบุตร โรซารีโอวิทยา EP 14 ก.พ. 67
473 ด.ญ.พิชญาภา วงศ์ชู เซนต์ปอล TP/SMEP 14 ก.พ. 67
474 ด.ช.กัณพัทธ์ บุญนุชิต Sensavanh School4 IP/EP 14 ก.พ. 67
475 ด.ญ.ถิรัชนันท์ ทุริสุทธิ์ เทศบาล2 ชำนาญอนุเคราะห์ SMEP/TP 14 ก.พ. 67
476 ด.ญ.ลักษญวดี ชูเชื้อ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
477 ด.ญ.ปภัสสิริ ทองกลม บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ EP 14 ก.พ. 67
478 ด.ช.พศิน ไตรเพิ่ม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต TP/SMEP 14 ก.พ. 67
479 ด.ญ.ชญาดา เจนธนานันท์ อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
480 ด.ญ.ศวรรยา เลิศสุธรรม ไทยรัฐวิทยา72 TP 14 ก.พ. 67
481 ด.ญ.ฟ้าลดา จันทร์จอม อนุบาลดารณีท่าบ่อ SMEP 14 ก.พ. 67
482 ด.ญ.ปริยฉัตร กลางสาทร โรซารีโอวิทยา SMEP 14 ก.พ. 67
483 ด.ญ.อนัญญา ละม่อม บ้านห้วยน้ำเย็น TP/SMEP 14 ก.พ. 67
484 ด.ญ.ณัฐวลัญช์ เทพนวน บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก TP 14 ก.พ. 67
485 ด.ช.ธนศักดิ์ กลมค้างพูล ฮั่วเคียวกงฮัก TP 14 ก.พ. 67
486 ด.ช.ประเสริฐศักดิ์ คำสร้าง ฮั่วเคียวกงฮัก TP/SMEP 14 ก.พ. 67
487 ด.ช.กิตติกวิน กันทอง เซนต์ปอลหนองคาย IP/EP 14 ก.พ. 67
488 ด.ญ.สุนิษา พัดบุผา บ้านหนองหมื่น SMEP 14 ก.พ. 67
489 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ นาลา บ้านสมสนุกดงหนองบอน TP/SMEP 14 ก.พ. 67
490 ด.ช.เฉลิมโรจน์ พะกะยะ อนุบาลหนองคาย EP/IP 14 ก.พ. 67
491 ด.ช.ณิชคุณ คำภากะปุ่ม บ้านสมสนุกดงหนองบอน TP/SMEP 14 ก.พ. 67
492 ด.ญ.เมษา ริตรักษ์ ราษฎร์นุเคราะห์ TP/SMEP 14 ก.พ. 67
493 ด.ญ.อัจฉรา มูลศาสตร์ เซนต์ปอลหนองคาย SMEP 14 ก.พ. 67
494 ด.ช.นภัสรพี เคนหา อนุบาลจุมพลโพนพิสัย TP 14 ก.พ. 67
495 ด.ช.สุธาชัย พุทธิเสน บ้านโคกแมงเงา TP 14 ก.พ. 67
496 ด.ญ.เขมิกา ดิเรกดิ์พงษ์ อนุบาลสาริกา TP 14 ก.พ. 67
497 ด.ญ.อันจา รอนนิง นาฮีนุเคราะห์ EP/IP 14 ก.พ. 67
498 ด.ญ.นันท์นภัส นันทะมีชัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย SMEP 14 ก.พ. 67
499 ด.ญ.วริศรา ตันนารัตน์ อนุบาลสาริกาหนองคาย TP/SMEP 14 ก.พ. 67
500 ด.ญ.ชุติมา รัตนะเสน อนุบาลหนองคาย TP/SMEP 14 ก.พ. 67
501 ด.ญ.วรรณลดา จิตพัฒน์ ฮั่วเคียวกงฮัก TP 14 ก.พ. 67
502 ด.ญ.ชลนิชา พขันทอง อนุบาลหนองคาย TP 14 ก.พ. 67
503 ด.ช.ปราณัฐ์ เกิดวิชิต อนุบาลสาริกา TP/SMEP 14 ก.พ. 67
504 ด.ญ.สาริศา ประทุมซ้าย บ้านคำแก้วโนนสามัคคี SMEP/TP 21 ก.พ. 67