พิจารณาจากหลักสูตรที่นักเรียนเลือก     วันที่

สรุปยอดผู้สมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
(วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567)
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 504 คน * แยกตามประเภทได้ดังนี้
หลักสูตรจำนวนผู้สมัคร (คน)รวม
ในเขตนอกเขต
กลุ่มภาษาอังกฤษ203151
  1. EP(20)(29)(49)
  2. IP(12)(17)(29)
กลุ่มวิทย์/คณิต194259453
  1. TP(178)(240)(418)
  2. SMEP(165)(187)(352)
รวม214290504
หมายเหตุ
  1. นักเรียนเลือกได้เพียง 1 กลุ่มหลักสูตรเท่านั้น
  2. ในแต่ละกลุ่มนักเรียนสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 206 คน * แยกตามประเภทได้ดังนี้
หลักสูตรจำนวนผู้สมัคร (คน)รวม
ม.3 เดิมม.3 ร.ร. อื่น
กลุ่มภาษาอังกฤษ19221
  1. IP(19)(2)(21)
กลุ่มวิทย์/คณิต16223185
  1. TP(155)(18)(173)
  2. SMEP(134)(12)(146)
รวม18125206
หมายเหตุ
  1. นักเรียนเลือกได้เพียง 1 กลุ่มหลักสูตรเท่านั้น
  2. ในแต่ละกลุ่มนักเรียนสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร